Sty
05

Informacja Wójta Gminy Sztutowo

Wójt Gminy Sztutowo przypomina przedsiębiorcom, prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, iż w dniu 31 stycznia 2018r. upływa termin do:

1. Złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.

Oświadczenie należy złożyć w  Urzędzie Gminy w Sztutowie  pokój nr 3  lub wysłać pocztą do dnia 31 stycznia 2018r. Decyduje data stempla pocztowego.

2. Opłaty  za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych należy dokonać:

– bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy w Sztutowie (do dnia 31 stycznia 2018r.  do godz. 15.30) lub

– przelewem na  konto Urzędu: Bank Spółdzielczy w Stegnie 36 8308 001 0000 0101 2000 0010

Dodatkowe informacje w rozwinięciu:

Od dnia 1 stycznia 2016r. obowiązują nowe zasady wygaszania zezwoleń w związku  z niezłożeniem ww. oświadczenia oraz niedokonaniem ww. opłaty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2018r.:

1. W przypadku niezłożenia w terminie do dnia 31 stycznia 2018r. pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia ww. obowiązku, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania ww. czynności nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 487 z późn. zm.).

2. W przypadku niedokonania w terminie do dnia 31 stycznia 2018r. opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 487 z późn. zm.), zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia ww. obowiązku, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania ww. czynności nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5 ww. ustawy, powiększonej o 30% tej opłaty.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z ww. przyczyn,może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

 

Kamery OnLine Harmonogram wywozu odpadów

Baza noclegowa

Wzory dokumentow

e-mapa

webEWID

Karta Dużej Rodziny   Handel w niedziele 2018  Mikroporady dla przesiębiorców

Zoom in Regular Zoom out

logo

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"