Cze
13

POWIADOMIENIE

P  O  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

 Zgodnie z art. 9 u  ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach informuję, iż Wójt sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania  ustawy.

W związku z tym od dnia 12 czerwca 2018 roku na terenie Gminy Sztutowo przeprowadzane są kontrole przestrzegania selektywnego zbierania odpadów oraz osiągania poziomów recyklingu.

Kontrole przeprowadzane są przez upoważnionych pracowników w miejscach wytworzenia odpadów.  Kontroli podlega sposób selektywnego zbierania odpadów i umieszczania poszczególnych frakcji w odpowiednich pojemnikach lub workach oraz poziomy osiąganego recyklingu.

Zgodnie bowiem z Uchwałą nr XXVIII/298/2017 Rady Gminy Sztutowo z dnia 7 września 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów stanowiącą prawo miejscowe,  uprawnienie do korzystania z opłaty za odbieranie odpadów w sposób selektywny (4,80 zł za 1m3 wody) przysługuje, gdy odpady: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe są zbierane, co najmniej w ilości  25% objętości odebranych odpadów zmieszanych. W przypadku gdy wyżej wymieniony poziom nie zostanie osiągnięty w przeciągu dwóch kolejnych po sobie przypadających miesiącach uprawnienie do stosowania opłaty za odbieranie odpadów zbieranych w sposób selektywny nie przysługuje, a opłata naliczana jest jak za odpady, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny czyli 9 zł za m3 wody.

Kontrolujący po stwierdzeniu naruszenia regulaminu,  czyli braku prowadzenia właściwej zbiórki selektywnej odpadów, powiadomienie właściciela nieruchomości  poprzez pozostawienie informacji  z następującą treścią:

Informuje się właściciela nieruchomości nr___ przy ulicy _______________w _________, że odpady surowcowe są zbierane niezgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku z Gminie Sztutowo.

W dniu_______________ stwierdzono, że umieszczono odpady zmieszane w urządzeniach do selektywnego zbierania/odpady podlegające segregacji umieszczone zostały w urządzeniach do zbierania odpadów zmieszanych.

Kolejne naruszenie będzie skutkowało naliczeniem opłaty jak za odpady komunalne zmieszane.

 

Z up. Wójta

Renata Głąb

Sekretarz Gminy

Kamery OnLine Harmonogram wywozu odpadów

Baza noclegowa

Wzory dokumentow

e-mapa

webEWID

Karta Dużej Rodziny   Handel w niedziele 2018  Mikroporady dla przesiębiorców

Zoom in Regular Zoom out

logo

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"