Sty
07

Ogłoszenie o czwatym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaz nieruchomosci gruntowwej niezabudowanej dz. nr 72/3, 73/6 Groszkowo

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

Wójt Gminy Sztutowo ul. Gdańska 55 82-110 Sztutowo  ogłasza
czwarty ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych  w Groszkowie, Gmina Sztutowo

Położenie

ulica

Numer działki Powierzchnia Obręb Numer Księgi Wieczystej Cena wywoławcza

Netto w zł

Wysokość wadium w zł
Groszkowo 72/3 0,0144 ha Groszkowo GD2M/00041060/3 39.950 2.000
Groszkowo 73/6 0,0655 ha Groszkowo GD2M/00041059/3

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy  w Sztutowie
ul. Gdańska 55 w pok. Nr 1  w dniu 28 lutego 2019 r.  o godz.  1100  .

 

Zgodnie z  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego południowej części gminy Sztutowo działki przeznaczone są pod teren budownictwa mieszkaniowego, w tym zagrodowego, obsługa i prowadzenie produkcji rolnej. Wskazana funkcja usługowa, agroturystyki i obsługi rolnej.

Nieruchomości zostały przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Uchwałą nr XXVI/250/2017 Rady Gminy Sztutowo z dnia 28 kwietnia  2017 r. oraz Uchwałą nr XXVI/249/2017 Rady Gminy Sztutowo z dnia 28 kwietnia   2017 r

Opis nieruchomości:

Działki gruntowe niezabudowane nr 72/3, 73/6 położone w Groszkowie. Nieruchomości zlokalizowane w środkowej części obrębu Groszkowo. Dojazd do nieruchomości bezpośrednio z drogi powiatowej nr 2316 G. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa zagrodowa, tereny wykorzystywane rolniczo.

Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu są własnością Gminy Sztutowo. Nieruchomości  są wolne od obciążeń oraz od zobowiązań. Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie mają przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 11 maja 2018 r., drugi przetarg odbył się w dniu 25 lipca 2018 r., trzeci przetarg odbył się 6.12.2018 r.

Wadium należy wpłacać przelewem na konto Nr 02 8308 0001 0000 0101 2000 0040   Bank Spółdzielczy w Stegnie w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 25 lutego 2019 r. wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu Gminy.

Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód wpłaty oraz dowód tożsamości,
a osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną musi okazać się dodatkowo kompletem dokumentów do jej reprezentowania.

Do ceny nieruchomości gruntowej osiągniętej w przetargu zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług
z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 54 poz. 535 ze zmianami).

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.

Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, wadium zostanie zwrócone  bez odsetek  w ciągu trzech dni od daty zamknięcia przetargu, pod warunkiem podania prawidłowego konta na które ma być zwrócone.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości wraz z podatkiem VAT podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, nie stawi się bez usprawiedliwienia
w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, do podpisania aktu notarialnego sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. kwoty 399,50  zł.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U 2014 poz. 1490). Koszt sporządzenia umowy notarialnej i opłaty sądowe ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Sztutowie pokój nr 15 lub telefonicznie nr tel. 55  247-81-52 wew. 32.

Informuje się, że organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie
z uzasadnionej przyczyny do chwili jego rozpoczęcia, informując o tym niezwłocznie w formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń i na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy Sztutowo
www.sztutowo.pl  oraz informując uczestników przetargu. 

 

Wójt

Robert Zieliński                                                                                          

 

Sztutowo, dnia 7.01.2019 r.

Wyciąg z ogłoszenia Wójta Gminy Sztutowo

o czwartym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Groszkowie, Gmina Sztutowo

Przedmiotem przetargu są nieruchomości gruntowe, stanowiące własność Gminy Sztutowo, oznaczone nr ewidencyjnym:

1)    72/3 o powierzchni 0,0144 ha położona w Groszkowie, dla której w Sądzie Rejonowym w Malborku – IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim prowadzi księgę wieczystą KW nr GD2M/00041060/3.

2)    73/6 o powierzchni 0,0655 ha położona w Groszkowie, dla której w Sądzie Rejonowym w Malborku – IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim prowadzi księgę wieczystą KW nr GD2M/00041059/3

Nieruchomości zostały przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Uchwałą nr XXVI/250/2017 Rady Gminy Sztutowo z dnia 28 kwietnia  2017 r. oraz Uchwałą nr XXVI/249/2017 Rady Gminy Sztutowo z dnia 28 kwietnia   2017 r.

Działki gruntowe niezabudowane nr 72/3, 73/6 położone w Groszkowie. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 11 maja 2018 r., drugi przetarg odbył się w dniu 25 lipca 2018 r., trzeci przetarg odbył się 6.12.2018 r.

 

 

Zgodnie z  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego południowej części gminy Sztutowo działki przeznaczone są pod teren budownictwa mieszkaniowego, w tym zagrodowego, obsługa i prowadzenie produkcji rolnej. Wskazana funkcja usługowa, agroturystyki i obsługi rolnej.

 

Nieruchomości zlokalizowane w środkowej części obrębu Groszkowo. Dojazd do nieruchomości bezpośrednio z drogi powiatowej nr 2316 G. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa zagrodowa, tereny wykorzystywane rolniczo.

 

Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu są własnością Gminy Sztutowo. Nieruchomości są wolne od obciążeń oraz od zobowiązań. Nieruchomość  nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych
w rozporządzaniu nimi

Cena wywoławcza netto 39.950 zł. Wadium w wysokości 2000 zł. należy wpłacać przelewem na konto Nr 02 8308 0001 0000 0101 2000 0040   Bank Spółdzielczy w Stegnie w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 25 lutego 2019 r. wymagana

kwota znajdowała się na koncie Urzędu Gminy. Minimalne postąpienie 399,50 zł.              Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości 23 %.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 lutego 2019 o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55, pok. nr 1.

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie oraz opublikowanie na stronie internetowej Gminy Sztutowo www.sztutowo.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sztutowo. Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie  Gminy w Sztutowie, pok. nr 15 lub pod nr telefonu 55 247 81 51 wew. 32

Wójt

Robert Zieliński

Sztutowo, dnia 7.01.2019 r.

 

 

 

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Handel w niedziele 2019    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"