Sie
10

Ogłoszenie Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Rybacka Brać Mierzei” dotyczące naboru na stanowisko Kierownika Biura LGR

Zarząd Stowarzyszenia

Lokalnej Grupy Rybackiej Rybacka Brać Mierzei

OGŁASZA  NABÓR

na stanowisko Kierownika Biura LGR

 

Zakres

podstawowych

obowiązków

 • wykonywanie uchwał Walnego Zebrania
 • Członków i Zarządu Stowarzyszenia;
 • · prowadzenie spraw Stowarzyszenia;
 • · prowadzenie procesu naboru kandydatów do
 • zatrudnienia na wolne stanowiska pracy;
 • gromadzenie i udostępnianie dokumentów z
 • zakresu działania Stowarzyszenia;
 • przygotowywanie materiałów na Walne
 • Zebranie Członków oraz posiedzenia Zarządu i
 • Komitetu;
 • sporządzanie protokołów i sporządzanie
 • odpisów podjętych uchwał przez organy
 • Stowarzyszenia i doręczanie ich uprawnionym
 • osobom i instytucjom;
 • · prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
 • · nadzór nad przygotowaniem i wdrażaniem
 • projektów w ramach Lokalnej Strategii
 • Rozwoju Obszarów Rybackich;
 • · nadzór nad prowadzeniem działań związanych z realizacją LSROR
Wymagania podstawowe
 • wykształcenie wyższe magisterskie;
 • znajomość problematyki Osi 4 PO RYBY
 • bardzo dobra znajomość angielskiego lub innego języka UE
 • prawo jazdy kat. B;
Preferowane dodatkowe umiejętności
 • wykształcenie wyższe administracja,
 • zarządzanie lub ekonomia, prawo;
 • wymagane studia lub studia podyplomowe z zakresu tworzenia i zarządzania projektami finansowanymi ze środków UE
 • staż pracy minimum 3 lata;
 • doświadczenie w kierowaniu zespołem;
 • dwuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków ue;
 • doświadczenie w aplikowaniu o dofinansowanie projektów ze środków UE;
 • znajomość w stopniu komunikatywnym języka szwedzkiego lub niemieckiego

 

Wymagane dokumenty 

1)    List motywacyjny.

2)    Życiorys – CV.

3)    Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

Preferowane dokumenty

Kserokopie dokumentów, potwierdzające podane w CV informacje odnośnie wykształcenia, doświadczenia w zakresie zarządzania, organizacji i prowadzenia szkoleń oraz wydarzeń promocyjnych, pozyskiwania funduszy i zarządzania projektami, znajomości języka obcego,  ukończenia kursów i szkoleń itp.).

 

Dokumenty należy składać

 

Osobiście w biurze LGR Rybacka Brać Mierzei, 82-103 Jantar, ul. Rybacka 10 a/2 lub  na adres e-mail biuro@rybackabrac.pl  do dnia 24 sierpnia do godziny 14.00. Decyduje data, godzina wpływu dokumentów do siedziby stowarzyszenia lub data otrzymania e-maila. Osoby wysyłające aplikacje e-mailowo będą zobowiązane do przedstawienia oryginalnych dokumentów podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacje dodatkowe

 

1)    Adres Stowarzyszenia: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka – Rybacka Brać Mierzei 82-103 Jantar, ul. Rybacka 10 a/2.

2)    Kandydaci mogą zostać zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, o terminie i miejscu której, zostaną poinformowani telefonicznie.

3)    Zarząd LGR zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru (w całości lub części).

4)    Wymagane dokumenty (list motywacyjny i CV) winny być opatrzone klauzulą: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

5)    Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicach ogłoszeniowych i stronach internetowych Urzędów Gmin objętych działaniem LGR „Rybacka Brać Mierzei”.

 

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"