Gru
10

XXIII sesja Rady Gminy Sztutowo

OGŁOSZENIE

W związku z wprowadzeniem dodatkowych materiałów pod obrady XXIII sesji Rady Gminy Sztutowo która odbędzie się w dniu 19 grudnia 2012r o godz.11.00 w Urzędzie Gminy w Sztutowie  proponowany porządek obrad będzie następujący :

1.   Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.   Przyjęcie porządku obrad .

3.   Zapytania i wolne wnioski .

4.   Podjęcie  uchwały zmieniającej uchwałę w  sprawie budżetu Gminy Sztutowo   na 2012 rok .

5.   Podjęcie  uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sztutowo na 2013 rok . 

6.   Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej  Prognozy  Finansowej Gminy Sztutowo   na lata 2013-2016. 

7.   Założenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w związku

 z wdrożeniem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie .

8.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i

      porządku na terenie gminy Sztutowo .

9. Podjecie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia  usług w zakresie odbierania  odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  i zagospodarowania tych odpadów .

10 .Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.

11 .Podjęcie uchwały w sprawie terminu , częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za  gospodarowanie  odpadami komunalnymi .

12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za

      gospodarowanie odpadami komunalnymi .

13. Podjęcie uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

      nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady  komunalne .

15. Podjęcie  uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i

      Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i

      Przemocy w Rodzinie do realizacji w 2013 roku .

14.Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii  dróg gminnych .

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji   Rewizyjnej Rady

      Gminy Sztutowo z przeprowadzonych kontroli.

16.Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski oraz informacja  Wójta Gminy  

      na temat działalności w okresie pomiędzy sesjami .

17.Zakończenie obrad .

 

Przewodniczący Rady

mgr Bogdan Pniewski

 

 

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"