Kwi
03

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT DOT. ORGANIZACJI CYKLU IMPREZ SPORTOWO – REKREACYJNYCH W GMINIE SZTUTOWO W SEZONIE LETNIM 2013

 

Przedmiot zamówienia:

organizacja cyklu imprez sportowo – rekreacyjnych w Gminie Sztutowo w sezonie letnim 2013

Zamówienie obejmuje:

 1. przygotowanie boisk i terenu do rozegrania zawodów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 2. obsługę spikerska,
 3. przygotowanie i obsługę biura zawodów,
 4. promocję imprez w prasie lokalnej, na plakatach oraz w Internecie,
 5. zapewnienie jednolitych koszulek dla drużyn na czas rozgrywania zawodów,
 6. przeprowadzenie zawodów zgodnie z przedstawionym kalendarzem imprez,
 7. stałe udostępnianie boisk sportowych dla osób wypoczywających na plażach w Sztutowie i Kątach Rybackich w godz. 10.00-17.00,
 8. ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej boisk sportowych,
 9. ponoszenie opłat z tytułu odtwarzania utworów muzycznych,
 10. zagwarantowanie odpowiedniej ilości pracowników do obsługi, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia profesjonalnej opieki medycznej oraz spikerskiej,
 11. stałe dbanie o czystość i porządek na terenie boisk oraz na terenach bezpośrednio do nich przyległych,
 12. przygotowanie raportu z realizacji zlecenia.

I. Zamawiający

Wójt Gminy Sztutowo, 82-110 Sztutowo, ul. Gdańska 55,
www.sztutowo.ug.gov.pl, info@sztutowo.ug.gov.pl ,
kontakt: podinspektor Katarzyna Onyszkiewicz, k.onyszkiewicz@sztutowo.internetdsl.pl
Pn-Pt – w godz. od 7:30 -15.30 , tel. (055) 247-81-51 wew. 49. 
 
II. Miejsce oraz termin składania ofert
Oferty w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Organizacja cyklu imprez sportowo- rekreacyjnych w Gminie Sztutowo w 2013 r.”, należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Sztutowie do dnia 12.04.2013 r. do godziny 15:00. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 30.04.2013 r.  

III. Oferta powinna zawierać:

–          proponowany kalendarz imprez,

–          proponowane rozwiązania techniczne oraz promocyjne organizacji imprez,

–          kalkulację zadania, wraz z podaniem łącznej ceny brutto za całość realizacji zadania,

–          referencje, potwierdzające posiadane doświadczenie w organizacji tego typu imprez,  

–          w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – odpis zaświadczenia o wpisie działalności gospodarczej.

IV. Cena oferty – jej wybór

Oferty będą oceniane według kryterium cena- 70% oraz doświadczenie oferenta w realizacji podobnych zamówień- 30%.
 
V. Ogłoszenia wyników
Oferent którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza poinformowany zostanie telefonicznie lub pisemnie w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyny.

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"