Cze
21

Otwarty konkurs ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych

Zarządzenie Nr 24/2013

Wójta Gminy Sztutowo

z dnia 21.06.2013 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych w sferze: turystyki i kulturoznawstwa  oraz w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873 z późniejszymi zmianami), Uchwały Nr XXII/192/2012  Rady Gminy Sztutowo z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sztutowo z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok” oraz Uchwały Nr XXV/231/2013 Rady Gminy Sztutowo z dnia 26.03.2013 r. w sprawie warunków i trybu finansowania realizacji zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Sztutowo, zarządza się co następuje:

 

§ 1

Ogłasza się otwarte konkursy ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych w sferze:

1)      turystyki i kulturoznawstwa ,

2)      wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

 

§ 2

Zlecenie realizacji zadań nastąpi w formie wsparcia takich zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

 

§ 3

Treść ogłoszeń o otwartych konkursach ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4

Ogłoszenia o konkursach publikuje się poprzez ich zamieszczenie:

a) na stronie internetowej www.sztutowo.pl

b) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sztutowo,

c) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sztutowo.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy

Stanisław Kochanowski

/podpis nieczytelny/

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 24/2013

Wójta Gminy Sztutowo

z dnia 21.06.2013 r.

 

Wójt Gminy Sztutowo

 

działając na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 Nr 234 poz. 1536)

 

ogłasza otwarty konkurs na realizację następującego zadania publicznego Gminy Sztutowo:

 

I.   Rodzaj zadania

turystyka i kulturoznawstwo

organizacja imprezy, wydarzenia mającego na celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Sztutowo poprzez organizację imprez plenerowych w Sztutowie i w Kątach Rybackich  

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na dofinansowanie zadania- 10.700 zł.

III. Zasady przyznawania dotacji

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia                    24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 Nr 234 poz. 1536)
 2. Przedmiotem konkursu jest wsparcie realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na realizację zadania.
 3. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 Nr 234 poz. 1536.) działające na terenie Gminy Sztutowo lub na rzecz jej mieszkańców.
 4. Złożona oferta musi spełniać wymagania wyszczególnione w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 Nr 234 poz. 1536)               i ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2011 nr 6 poz. 25).
 5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na wsparcie zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
 6. Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Sztutowo, a podmiotem którego oferta zostanie wybrana.

IV. Termin realizacji zadania:

Konkurs obejmuje zadania, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 22 lipca 2013 roku, a kończy nie później niż 31 sierpnia 2013 r.

V. Termin składania ofert:

 1. Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55 – tymczasowa siedziba 82-110 Sztutowo ul. Szkolna 13 w terminie do 11. 07.2013 r Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić zapis: „Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych w sferze turystyki i kulturoznawstwo”.
 2. Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne i nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Dodatkowych informacji dot. konkursu udziela Anna Góra – inspektor ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz ochrony środowiska, tel. 55 247 81 51 wew. 32.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

 1. Oferty będą rozpatrywane przez komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy Sztutowo.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 7 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.
 3. Przy rozpatrywaniu ofert uwzględnia się:
 1. ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta, w szczególności:

– liczbę osób zaangażowanych w realizację zadania oraz korzystających z efektu

– doświadczenie w realizacji podobnych zadań w poprzednich okresach

– możliwość wykonania zaplanowanych działań w przewidzianym czasie i przy zaplanowanych

  kosztach.

 1. ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym:

– wysokość środków własnych

 1. zgodność oferty z celami konkursu
 2. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
 1. Wyboru oferty dokonuje Wójt Gminy Sztutowo po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
 2. Od decyzji Wójta w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
 3. Wyniki konkursu: wykaz podmiotów, wysokość przyznanej dotacji i cel zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Sztutowie oraz na stronie internetowej pod adresem: www.sztutowo.pl

VII. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku 2012 zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami. 

W 2012 r. Gmina Sztutowo nie udzieliła żadnego dofinansowania  z budżetu Gminy Sztutowo na realizację zadań publicznych z zakresu turystyka i kulturoznawstwo.

 

 

 

Wójt

Stanisław Kochanowski

/podpis nieczytelny/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 24/2013

Wójta Gminy Sztutowo

z dnia 21.06.2013 r.

 

Wójt Gminy Sztutowo

 

działając na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 Nr 234 poz. 1536)

 

ogłasza otwarty konkurs na realizację następującego zadania publicznego Gminy Sztutowo:

 

I.   Rodzaj zadania

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

 

Popularyzacja i upowszechnianie sportu oraz kultury fizycznej wśród mieszkańców Gminy Sztutowo, poprzez tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu   

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na dofinansowanie zadania- 40.000 zł.

III. Zasady przyznawania dotacji

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia                    24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 Nr 234 poz. 1536)
 2. Przedmiotem konkursu jest wsparcie realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na realizację zadania.
 3. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 Nr 234 poz. 1536.) działające na terenie Gminy Sztutowo lub na rzecz jej mieszkańców.
 4. Złożona oferta musi spełniać wymagania wyszczególnione w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 Nr 234 poz. 1536)               i ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2011 nr 6 poz. 25).
 5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na wsparcie zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
 6. Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Sztutowo, a podmiotem którego oferta zostanie wybrana.

IV. Termin realizacji zadania:

Konkurs obejmuje zadania, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 22 lipca 2013 roku, a kończy nie później niż 20 grudnia 2013 r.

V. Termin składania ofert:

 1. Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55 – tymczasowa siedziba 82-110 Sztutowo ul. Szkolna 13 w terminie do 11. 07.2013 r. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić zapis: „Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej ”.
 2. Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne i nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Dodatkowych informacji dot. konkursu udziela Anna Góra – inspektor ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej oraz ochrony środowiska, tel. 55 247 81 51 wew. 32.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

 1. Oferty będą rozpatrywane przez komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy Sztutowo.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 7 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.
 3. Przy rozpatrywaniu ofert uwzględnia się:
 1. ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta, w szczególności:

– liczbę osób zaangażowanych w realizację zadania oraz korzystających z efektu

– doświadczenie w realizacji podobnych zadań w poprzednich okresach

– możliwość wykonania zaplanowanych działań w przewidzianym czasie i przy zaplanowanych

  kosztach.

 1. ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym:

– wysokość środków własnych

 1. zgodność oferty z celami konkursu
 2. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
 1. Wyboru oferty dokonuje Wójt Gminy Sztutowo po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
 2. Od decyzji Wójta w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
 3. Wyniki konkursu: wykaz podmiotów, wysokość przyznanej dotacji i cel zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Sztutowie oraz na stronie internetowej pod adresem: www.sztutowo.pl

VII. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku 2012 zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami. 

W 2012 r. Gmina Sztutowo udzieliła dofinansowania  z budżetu Gminy Sztutowo na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – kwotę 30.376,00 zł.

 

Wójt

Stanisław Kochanowski

/podpis nieczytelny/

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Handel w niedziele 2019    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"