Cze
25

Sztutowo.dnia.2013.06.24

 

KG.0002.26.2013

 

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy  z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity  Dz.U z 2013r. poz.594 / zwołuję :

 

XXVII SESJĘ RADY GMINY SZTUTOWO

w Zespole Szkół w Sztutowie ul. Szkolna 13

na dzień 02 lipca 2013r na godz.10.00

 

 

Proponowany porządek obrad :

 

1.  Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.  Przyjęcie porządku obrad .

3.  Zapytanie i wolne wnioski .

4.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2013 rok .  

5.  Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na mienie gminne nieruchomości

     stanowiącej  działkę Nr 153/1 o pow. 0,0168 ha położoną w miejscowości Kąty

     Rybackie .

6.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości

     położonej w Sztutowie.

7.  Podjęcie  uchwały w sprawie zaopiniowania przebiegu pasa technicznego na

     terenie Gminy Sztutowo .

8.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego

     planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sztutowo .

9.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego

     planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kąty Rybackie .

10.Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany

     miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kąty Rybackie .

11 Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski oraz informacja Wójta

     Gminy na temat działalności w okresie pomiędzy sesjami .

12.Zakończenie obrad .

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"