Sie
27

Zapraszamy do zgłaszania uwag i wniosków do projektu Programu Współpracy Gminy Sztutowo z Organizacjami pozarządowymi na 2014 r.

Przyjęcie „Programu Współpracy Gminy Sztutowo z Organizacjami Pozarządowymi  na rok  2014”wymaga przeprowadzenia  konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wypełnione ankiety można przesłać na adres e-mail: info@sztutowo.ug.gov.pl lub dostarczyć do sekretariatu Urzędu Gminy w Sztutowie –  w terminie do  28.09.2013 r. 

PROJEKT

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY

GMINY SZTUTOWO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI na 2014 ROK

 

Rozdział I Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Ilekroć w niniejszym „Programie współpracy Gminy Sztutowo z organizacjami pozarządowymi na rok 2014 ”, zwanym dalej „Programem”, jest mowa o:

1)      Wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy Sztutowo;

2)      ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.);

3)      organizacjach – rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy;

4)      konkursie – należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert, zgodnie z art.13 ustawy, w którym uczestniczą organizacje pozarządowe i inne podmioty.

Rozdział II Cele główne i szczegółowe  programu

§ 2

 1. Celem współpracy Gminy Sztutowo z organizacjami na rok 2014 jest wzrost aktywności społeczności lokalnych.
 2. Cele szczegółowe programu to:

1)      budowanie społeczeństwa obywatelskiego, poprzez umacnianie w świadomości

mieszkańców Gminy Sztutowo poczucia odpowiedzialności za wspólnotę lokalną, swoje otoczenie oraz tradycję,

2)      zwiększanie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów,

3)      wzmacnianie merytoryczne i instytucjonalne organizacji,

4)      rozwój wolontariatu,

5)      wzmacnianie różnorodności oferty kulturalnej w Gminie Sztutowo,

6)      wzmacnianie potencjału turystycznego gminy,

7)      udział w promocji gminy.

Rozdział III Zasady współpracy

§ 3

Współpraca Gminy Sztutowo z organizacjami odbywa się na zasadach: pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji oraz jawności.

Rozdział IV Zakres i formy współpracy

§ 4

 1. Gmina Sztutowo prowadzi działalność w sferze zadań publicznych we współpracy  z organizacjami prowadzącymi odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Gminy Sztutowo działalność pożytku publicznego w zakresie odpowiadającym zadaniom Gminy.
 2. Współpraca Gminy Sztutowo z organizacjami odbywać się będzie głównie w formie:

1)    zlecania organizacjom realizacji zadań publicznych finansowanych ze środków budżetu Gminy Sztutowo na zasadach określonych w ustawie.

2)    wzajemnego informowania o planowanych kierunkach działalności,

3)    konsultowania z organizacjami projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

4)    współdziałania w pozyskiwaniu środków finansowych z innych źródeł, w szczególności z funduszy Unii Europejskiej,

5)    udostępniania na preferencyjnych zasadach lokali i budynków komunalnych,

6)    popularyzacji działalności organizacji pozarządowych w mediach i na stronach internetowych Gminy Sztutowo.

Rozdział V Przedmiot współpracy – priorytetowe obszary i zadania

§ 5

Współpraca Gminy Sztutowo z organizacjami w roku 2014 obejmować będzie zadania w zakresie:

1)  pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

1a)  wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;

2)  działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

3)  działalności charytatywnej;

4)  podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

5)  działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;

6)  ochrony i promocji zdrowia;

7)  działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

8)  promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

9)  działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

10)  działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

11)  działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

12)  działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

13)  działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

14)  nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

15)  wypoczynku dzieci i młodzieży;

16)  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

17)  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

18)  ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

19)  turystyki i krajoznawstwa;

20)  porządku i bezpieczeństwa publicznego;

21)  obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

22)  upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

23)  ratownictwa i ochrony ludności;

24)  pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

25)  upowszechniania i ochrony praw konsumentów;

26)  działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

27)  promocji i organizacji wolontariatu;

28)  pomocy Polonii i Polakom za granicą;

29)  działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;

Rozdział VI Zasady i tryb organizacji konkursów ofert

§ 6

 1. Konkursy ogłasza się poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy w Sztutowie.
 2. Termin do składania ofert w odpowiedzi na ogłoszony konkurs nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia.

§ 7

W ogłoszeniu o konkursie należy podać w szczególności informacje o:

 1. rodzaju zadania;
 2. wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania;
 3. zasadach przyznawania dotacji;
 4. terminach i warunkach realizacji zadania;
 5. terminie składania ofert;
 6. trybie i kryteriach stosowanych przy wyborze ofert oraz terminie dokonania wyboru ofert,   w tym termin, w którym zostanie podana lista ofert zawierających braki formalne wraz z określeniem terminu do ich usunięcia.
 7. zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom.

§ 8

 1. Warunkiem rozpatrzenia oferty konkursowej jest spełnienie następujących wymogów:

1)      oferta powinna być złożona w terminie określonym w ogłoszeniu,

2)      oferta musi spełniać wymagania wyszczególnione w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 Nr 234 poz. 1536) i ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2011 nr 6 poz. 25).

2.     Oferty na realizację zadań publicznych, o których mowa w ustawie podlegają procedurze

uzupełniania braków formalnych.

§ 9

Konkurs składa się z dwóch etapów.

– W pierwszym etapie następuje otwarcie kopert z ofertami,

– W drugim etapie Komisja Konkursowa powołana przez Wójta wybiera najkorzystniejsze oferty w

oparciu o dokonaną ocenę merytoryczną, proponuje podział środków i przedkłada go do

zatwierdzenia Wójtowi. Decyzja Wójta jest ostateczna.

§ 10

 1. Wykaz organizacji, którym przyznano dotacje, rodzaj zadań i kwotę przyznaną na ich realizację, ogłasza Wójt poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz jego publikację na stronach internetowych Gminy Sztutowo w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania konkursowego, nie później jednak niż 3 miesiące od daty jego ogłoszenia.
 2. Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu Gmina Sztutowo zawiera umowę o wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego z organizacją .

§ 11

Dotacje nie mogą być udzielone na:

1)      realizację projektów finansowanych z budżetu Gminy Sztutowo z innego tytułu;

2)      zakup nieruchomości;

3)      finansowanie kosztów działalności gospodarczej podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego;

4)      działalność polityczną lub religijną;

5)      udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym.

Rozdział VII Monitoring programu współpracy

§ 12

 1. Celem monitoringu realizacji Programu ustala się następujące wskaźniki:

1)         liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert,

2)         liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert,

3)         liczba zawartych umów na realizację zadania publicznego,

4)         liczba umów zawartych w formie wsparcia i w formie powierzenia,

5)         liczba osób zaangażowanych po stronie organizacji w realizację zadań publicznych, z podziałem na wolontariuszy i pracowników,

6)         liczba zrealizowanych umów w ciągu roku budżetowego, na które udzielono dotacji,

7)         zasięg działań organizacji w ramach realizacji zadania:

a)      gminny,

b)      dotyczący sołectwa.

Rozdział VIII Postanowienia końcowe

 

§ 13

 1. Zmiany niniejszego Programu wymagają formy przyjętej dla jego uchwalenia. Z zachowaniem przebiegu konsultacji.
 2. Wysokość środków budżetowych na realizację zadań określa uchwała w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Sztutowo na rok 2014.
 3. Raport z realizacji Programu za miniony rok Wójt przedstawi Radzie Gminy Sztutowo w formie sprawozdania do dnia 30 kwietnia roku następnego.
 4. Wzory dokumentów związanych ze zlecaniem zadań publicznych do realizacji określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego i wzoru sprawozdania  z wykonania tego zadania .

  

Formularz zgłaszania uwag i wniosków do projektu

„Programu Współpracy Gminy Sztutowo z Organizacjami Pozarządowymi   na rok 2014”

 

Zgłaszane uwagi, wnioski

 

Część dokumentu,

do którego odnosi się uwaga lub wniosek: Rozdział, §, ustęp, punkt, lit

 

Proponowana Treść

Uzasadnienie proponowanej zmiany

 

 

 

   
 

 

 

   
 

 

 

   
 

 

 

   
 

 

 

   
 

 

 

   
 

 

 

   
 

 

 

   
 

 

 

   
 

 

 

   
 

 

 

   

 

….………………………………

Miejscowość, data

 

 

Przyjęcie „Programu Współpracy Gminy Sztutowo z Organizacjami Pozarządowymi  na rok  2014”wymaga przeprowadzenia  konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Wypełnione ankiety można przesłać na adres e-mail: info@sztutowo.ug.gov.pl lub dostarczyć do sekretariatu Urzędu Gminy w Sztutowie –  w terminie do  28.09.2013 r.

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"