Sie
29

OGŁOSZENIE O XXVIII SESJI RADY GMINY SZTUTOWO

Sztutowo. dnia. 2013.08.27

KG.0002.28.2013

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990r.  / tekst jednolity Dz.U. z 2013r , poz.594 / z w o ł u j ę :

XXVIII SESJĘ RADY GMINY SZTUTOWO na dzień 05 września 2013r godz. 10.00która odbędzie się w Zespole Szkół w Sztutowie

Proponowany porządek obrad :

1.  Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.  Przyjęcie porządku obrad .

3.  Zapytanie i wolne wnioski .

4.  Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sztutowo za   I półrocze 2013 roku

oraz planu finansowego za I półrocze 2013r Biblioteki Publicznej  Gminy Sztutowo .

5.  Przyjęcie sprawozdania z działalności Biblioteki Publicznej Gminy Sztutowo.

6.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy na 2013 rok .

7.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy

Sztutowo na lata  2013-2016 .

8.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej dla

Lokalnej Organizacji Turystycznej Gminy Sztutowo.

9.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji

sieci i urządzeń wodociągowych na lata 2014-2018 dla Gminy Sztutowo.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania

i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Sztutowo.

11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sztutowo.

12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu

i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów .

13. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia Regulaminu korzystania z boiska

wielofunkcyjnego z placem zabaw w Grochowie Pierwszym .

14. Podjęcie uchwały w sprawie  przyjęcia Regulaminu korzystania z boiska

wielofunkcyjnego z placem zabaw w Grochowie Trzecim . .

15.Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski oraz informacja Wójta

Gminy na temat działalności w okresie pomiędzy sesjami .

16.Zakończenie obrad .

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Bogdan Pniewski

 

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"