Informacje ogólne

 • Podmiotami odpowiedzialnymi za odbiór odpadów z terenu Gminy Sztutowo są:

* Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Kanałowa 2, 82-100 Nowy Dwór Gdański tel. 55 247 24 93, 55 247 28 77, e-mail: zgknowydworgd@neostrada.pl

* Przedsiębiorstwo Robót Sanitarno – Porządkowych Spółka z o.o. ul. Pszenna 1, 82-100 Nowy Dwór Gdański 55 247 22 33, 55 620 02 06 e-mail: biuro@prsp24.pl

 • Zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu Gminy Sztutowo zajmuje się:

* Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. ul. Rokicka 5A, 83 – 110 Tczew.

Wykaz przedsiębiorstw z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w GMINIE SZTUTOWO (zobacz)

Analiza Stanu Gospdarki Odpadami Komunalnymi w Gminie Sztutowo 2016r.(zobacz)

UWAGA! POJEMNIKI Z ODPADAMI KOMUNALNYNMI ZMIESZANYMI I POPIOŁEM ORAZ WORKI Z ODPADAMI SEGREGOWANYMI NALEŻY WYSTAWIAĆ W DNIU LUB PRZED DNIEM ODBIORU W WIDOCZNYM MIEJSCU PRZY KRAWĘDZI POSESJI.

ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR XII/110/2015 RADY GMINY SZTUTOWO Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2015 – ZAŁĄCZNIK NR 1 REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY SZTUTOWO ROZDZIAŁ 4 § 17 PUNKT 4 „WORKI Z ODPADAMI SELEKTYWNIE ZEBRANYMI NALEŻY WYSTAWIAĆ DO ODBIORU DOPIERO PO CAŁKOWITYM ICH ZAPEŁNIENIU. NIEPEŁNE WORKI NIE BĘDĄ ODBIERANE.”

ODBIÓR ODPADÓW NASTĄPI OD GODZINY 700 DO 22 00.

ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR XII/110/2015 RADY GMINY SZTUTOWO Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2015 ZAŁĄCZNIK NR 1 REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY SZTUTOWO ROZDZIAŁ 3 § 6 PUNKT 2 ,,NIESEGREGOWANE ODPADY KOMUNALNE NALEŻY GROMADZIĆ WYŁĄCZNIE W POJEMNIKACH DO TEGO CELU PRZEZNACZONYCH’’. WYSTAWIONE PRZY POJEMNIKU WORKI Z NIESEGREGOWANYMI ODPADAMI KOMUNALNYMI NIE BĘDĄ ODBIERANE.

 

ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY ORAZ ELEKTRONICZNY ODBIERANY BĘDZIE W DNIACH 27 i 28 KWIETNIA 2016 r. WE WSZYSTKICH MIEJSCOWOŚCIACH GMINY SZTUTOWO METODĄ OBJAZDOWĄ- TO JEST BEZPOŚREDNIO Z PRZED NIERUCHOMOŚCI MIESZKAŃCÓW.

 

Przypominamy! obowiązkiem właściciela nieruchomości jest przetransportowanie z terenu nieruchomości do miejsca odbioru (przed bramę) pojemników oraz worków wypełnionych odpadami komunalnymi w dniach ustalonych harmonogramem wywozu odpadów komunalnych.

 • FRAKCJE ODPADÓW
  NALEŻY WRZUCAĆ NIE NALEŻY WRZUCAĆ
  PAPIER pojemnik/worek niebieski -czyste gazety,-kolorowe magazyny, -katalogi, -prospekty, foldery,-kartony, -papier, -książki,-tekturę falistą, -torby i worki papierowe,
  -zeszyty, -torebki papierowe, papier pakowy itp.
  -zabrudzony papier,-tektura i papier pokryte folią lub tworzywami sztucznymi,-opakowania po mleku, sokach, -torebki plastikowe, -kalki, folie, -pieluchy jednorazowe itp, -worki po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, -tapety.
  SZKŁOpojemnik/worek zielony -butelki, -słoiki, -opakowania szklane,-pakowania po kosmetykach. -ceramika, -szkło żaroodporne, -znicze z zawartością wosku,-żarówki, świetlówki,-szkło kryształowe, -reflektory,-termometry i strzykawki, -monitory, -lampy telewizyjne, -lustra i witraże, -porcelana, -szkła okienne lub samochodowego.
  PLASTIKpojemnik/worek żółty -opakowania z tworzyw     sztucznych, -zabawki plastikowe, -pojemniki plastikowe,-puszki aluminiowe lub stalowe, -torebki plastykowe, -woreczki, reklamówki, -kapsle, zakrętki od słoików, -folię aluminiową, -opakowania wielomateriałowe np. po mleku, napojach, chemii gastronomicznej, kosmetykach lub innych produktach, -opakowania po produktach spożywczych. -strzykawki i inne artykuły medyczne, -odpady budowlane i rozbiórkowe,-zużyty sprzęt.
  ODPADY ZIELONE

  stanowiące części roślin odpady komunalne pochodzące z pielęgnacji ogrodów i terenów zieleni, z wyjątkiem odpadów pochodzących z czyszczenia ulic i placów, w szczególności:

  -liście,

  -trawa,

  -gałęzie.

  Należy je dostarczyć do  punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

  W zabudowie jednorodzinnej zaleca się kompostowanie odpadów zielonych i innych odpadów ulegających biodegradacji, pod warunkiem, że nie będzie to stanowiło uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich;

   
  POPIÓŁ selektywnie zebrany popiół zostanie odebrany w ilości proporcjonalnej do ilości odpadów komunalnych zmieszanych, nie więcej niż 40% objętości odpadów komunalnych zmieszanych  

UWAGA! Mieszkańcy, którzy zadeklarowali zbiórkę odpadów komunalnych w sposób selektywny są zobowiązani do segregacji odpadów wg powyższych frakcji. W przypadku złej selekcji odpadów zostanie naliczona opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg wyższej stawki, czyli za odpady zbierane w sposób zmieszany.

ZGŁASZANIE UWAG!

Właściciele nieruchomości mogą zgłaszać przypadki niewłaściwie wykonanej usługi lub jej niewykonania przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w godzinach pracy Urzędu Gminy osobiście lub telefonicznie na nr 55/247-81-51 wew. 49 lub drogą elektroniczną na adres email odpady@sztutowo.ug.gov.pl podając swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu oraz czego dotyczy zgłoszenie.

Zgłoszenia należy dokonać niezwłocznie lecz nie później niż 3 dni po zaistnieniu sytuacji niewłaściwego wykonania  lub niewykonania usługi przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub przez prowadzącego PSZOK.

Zgłoszenia będą rejestrowane w „Dzienniku zgłoszeń” i niezwłocznie przekazane do przedsiębiorcy  odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego PSZOK celem ich wyeliminowania.

Zgłoszenia anonimowe bądź zawierające niepełne informacje ( np. brak adresu) nie będą rozpatrywane .

 

 

Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny

      eurorenoma     termomodernizacja   Sprawozdanie

SPRAWOZDANIE

  WFOŚiGW   Polska w liczbach

logo

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"