Gospodarka odpadami – informacje ogólne

 

   

 

 

 • Podmiotem odpowiedzialnym za odbiór odpadów z terenu Gminy Sztutowo jest:

* KOMA Olsztyn s-ka z o.o., tel/fax 89-526 26 26, e-mail  elblag@koma.net.pl

 • Zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu Gminy Sztutowo zajmuje się:

* Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. ul. Rokicka 5A, 83 – 110 Tczew.

Wykaz przedsiębiorstw z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w GMINIE SZTUTOWO (zobacz)

Analiza Stanu Gospdarki Odpadami Komunalnymi w Gminie Sztutowo 2016r.(zobacz)

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sztutowo w 2017 roku

UWAGA! POJEMNIKI Z ODPADAMI KOMUNALNYNMI ZMIESZANYMI I POPIOŁEM ORAZ WORKI Z ODPADAMI SEGREGOWANYMI NALEŻY WYSTAWIAĆ W DNIU LUB PRZED DNIEM ODBIORU W WIDOCZNYM MIEJSCU PRZY KRAWĘDZI POSESJI.

ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR XII/110/2015 RADY GMINY SZTUTOWO Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2015 – ZAŁĄCZNIK NR 1 REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY SZTUTOWO ROZDZIAŁ 4 § 17 PUNKT 4 „WORKI Z ODPADAMI SELEKTYWNIE ZEBRANYMI NALEŻY WYSTAWIAĆ DO ODBIORU DOPIERO PO CAŁKOWITYM ICH ZAPEŁNIENIU. NIEPEŁNE WORKI NIE BĘDĄ ODBIERANE.”

ODBIÓR ODPADÓW NASTĄPI OD GODZINY 700 DO 22 00.

ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR XII/110/2015 RADY GMINY SZTUTOWO Z DNIA 29 PAŹDZIERNIKA 2015 ZAŁĄCZNIK NR 1 REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY SZTUTOWO ROZDZIAŁ 3 § 6 PUNKT 2 ,,NIESEGREGOWANE ODPADY KOMUNALNE NALEŻY GROMADZIĆ WYŁĄCZNIE W POJEMNIKACH DO TEGO CELU PRZEZNACZONYCH’’. WYSTAWIONE PRZY POJEMNIKU WORKI Z NIESEGREGOWANYMI ODPADAMI KOMUNALNYMI NIE BĘDĄ ODBIERANE.

Przypominamy! obowiązkiem właściciela nieruchomości jest przetransportowanie z terenu nieruchomości do miejsca odbioru (przed bramę) pojemników oraz worków wypełnionych odpadami komunalnymi w dniach ustalonych harmonogramem wywozu odpadów komunalnych.

 • FRAKCJE ODPADÓW
 • SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW SELEKTYWNYCH

   

  Należy wrzucać

  Nie należy wrzucać

  TWORZYWA SZTUCZNE

  • butelki po napojach,
  • opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, proszkach, płynach do mycia naczyń itp.),
  • opakowania po produktach spożywczych,
  • plastikowe zakrętki,
  • plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie,
  • plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach, 
  • styropian opakowaniowy,
  • puszki po napojach, sokach,
  • puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy),
  • złom żelazny i metale kolorowe,
  • metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników,
  • folia aluminiowa,
  • kartoniki po mleku i napojach – wielomateriałowe odpady opakowaniowe.
   

  SZKŁO

  • butelki i słoiki szklane po napojach i żywności,
  • butelki po napojach alkoholowych,
  • szklane opakowania po kosmetykach.
  • szkło stołowe – żaroodporne,
  • ceramika, doniczki,
  • znicze z zawartością wosku,
  • żarówki i świetlówki,
  • szkło kryształowe,
  • reflektory,
  • nie opróżnione opakowania po lekach, olejach, rozpuszczalnikach,
  • termometry i strzykawki,
  • monitory i lampy telewizyjne,
  • szyby okienne i zbrojone,
  • szyby samochodowe,
  • lustra i witraże,
  • fajans i porcelana,
  • inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

  PAPIER

  • opakowania z papieru lub tektury,
  • gazety i czasopisma,
  • katalogi, prospekty, foldery,
  • papier szkolny i biurowy,
  • książki i zeszyty,
  • torebki papierowe,
  • papier pakowy.
  • papier powlekany folią i kalkę,
  • kartony po mleku i napojach,
  • pieluchy jednorazowe i podpaski,
  • pampersy i podkładki,
  • worki po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,
  • tapety,
  • inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

  ODPADY BIODEGRADOWALNE

  • gałęzie drzew i krzewów,
  • liście, kwiaty i skoszona trawa,
  • trociny i kora drzew,
  • owoce, warzywa itp.
  • kości zwierząt,
  • mięso i padlina zwierząt,
  • olej jadalny,
  • drewno impregnowane,
  • płyty wiórowe i MDF,
  • leki,
  • odchody zwierząt,
  • popiół z węgla kamiennego,
  • inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

  FRAKCJA KUCHENNA

  ( worek brązowy 60 l umieszczony w pojemniku na odpady zmieszane)

  • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.

  • resztki jedzenia

  ODPADY ZMIESZANE Do pojemnika z odpadami zmieszanymi należy wrzucać wszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych    

UWAGA! Mieszkańcy, którzy zadeklarowali zbiórkę odpadów komunalnych w sposób selektywny są zobowiązani do segregacji odpadów wg powyższych frakcji. W przypadku złej selekcji odpadów zostanie naliczona opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg wyższej stawki, czyli za odpady zbierane w sposób zmieszany.

ZGŁASZANIE UWAG!

Właściciele nieruchomości mogą zgłaszać przypadki niewłaściwie wykonanej usługi lub jej niewykonania przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w godzinach pracy Urzędu Gminy osobiście lub telefonicznie na nr 55/247-81-51  lub drogą elektroniczną na adres email abunda@sztutowo.ug.gov.pl podając swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu oraz czego dotyczy zgłoszenie.

Zgłoszenia należy dokonać niezwłocznie lecz nie później niż 3 dni po zaistnieniu sytuacji niewłaściwego wykonania  lub niewykonania usługi przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub przez prowadzącego PSZOK.

Zgłoszenia będą rejestrowane w „Dzienniku zgłoszeń” i niezwłocznie przekazane do przedsiębiorcy  odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego PSZOK celem ich wyeliminowania.

Zgłoszenia anonimowe bądź zawierające niepełne informacje ( np. brak adresu) nie będą rozpatrywane .

 

 

 

RODO   Transmisje obrad   Kamery OnLine WFOŚiGW   Harmonogram wywozu odpadów   Baza noclegowa  Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Handel w niedziele 2018    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"