PSZOK

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest w pod adresem:
82-103 Stegna
ul.Gdańska 2, 
(przy Przedsiębiorstwie Komunalnym „Mierzeja” ) i  obsługiwany jest przez Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie.

 

Punkt czynny jest:

 • w poniedziałek od 8:00 do 18:00, 
 • od wtorku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

 

PSZOK przyjmuje następujące odpady:

 • Z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy:
 • papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe – w każdej ilości;
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe – do 200 kg z jednej nieruchomości na rok;
 • przeterminowane leki;
 • chemikalia;
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – przyjmowane są tylko kompletne urządzenia tzn. takie z których nie zdemontowano żadnych elementów;
 • odpady budowlano – rozbiórkowe w postaci czystego gruzu do 1 m3 z jednego gospodarstwa domowego rocznie;
 • zużyte opony-do 4 sztuk/nieruchomość/ rok;
 • odpady zielone.
 • Z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy:
 • papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe – w każdej ilości;
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe – do 200 kg z jednej nieruchomość na rok ;
 • odpady zielone – w każdej ilości.

Wszystkie dostarczane odpady powinny być posegregowane. W przypadku dostarczenia odpadów nieposegregowanych  dostarczający będzie  zobowiązany do ich  posegregowania.   W przypadku odmowy wykonania tej czynności dostawca zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty zgodnie z cennikiem ustalonym przez PSZOK. Wyżej wymienione odpady należy dostarczyć własnym transportem. Opakowania po substancjach niebezpiecznych, płynnych winny być nieuszkodzone.

Obsługa PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu i życiu ludzi.

W Punkcie nie będą przyjmowane:

 • odpady budowlane zawierające azbest, papę, smołę oraz wełnę mineralną;
 • odpady od osób fizycznych w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż wytworzone na terenie nieruchomości zamieszkałej przez jej mieszkańców.

UWAGA!

W  Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych   przyjmowane są odpady wyłącznie od mieszkańców objętych systemem  gospodarowania odpadami komunalnymi po okazaniu zaświadczenia, które można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój nr 2.

Zaświadczenie wydawane jest w Urzędzie Gminy w Sztutowie na stanowisku gospodarki odpadami komunalnymi. Pracownik Urzędu przed wydaniem zaświadczenia sprawdza czy dana osoba uiściła opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Osoba chcąca pozostawić odpady w Punkcie zobowiązana jest na miejscu wypełnić formularz przyjęcia odpadów .

Uchwała w sprawie świadczenia usług przez PSZOK w Stegnie

Numer kontaktowy do PSZOK

 609 542 108

 Urząd Gminy w Sztutowie

Gospodarka odpadami komunalnymi
55 247 81 51 wew. 49 lub 40

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Handel w niedziele 2019    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"