PSZOK

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest w pod adresem:
82-103 Stegna
ul.Gdańska 2, 
(przy Przedsiębiorstwie Komunalnym „Mierzeja” ) i  obsługiwany jest przez Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie.

 

Punkt czynny jest:

 • w poniedziałek od 8:00 do 18:00, 
 • od wtorku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

 

PSZOK przyjmuje następujące odpady:

 • Z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy:
 • papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe – w każdej ilości;
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe – do 200 kg z jednej nieruchomości na rok;
 • przeterminowane leki;
 • chemikalia;
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – przyjmowane są tylko kompletne urządzenia tzn. takie z których nie zdemontowano żadnych elementów;
 • odpady budowlano – rozbiórkowe w postaci czystego gruzu do 1 m3 z jednego gospodarstwa domowego rocznie;
 • zużyte opony-do 4 sztuk/nieruchomość/ rok;
 • odpady zielone.
 • Z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy:
 • papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe – w każdej ilości;
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe – do 200 kg z jednej nieruchomość na rok ;
 • odpady zielone – w każdej ilości.

Wszystkie dostarczane odpady powinny być posegregowane. W przypadku dostarczenia odpadów nieposegregowanych  dostarczający będzie  zobowiązany do ich  posegregowania.   W przypadku odmowy wykonania tej czynności dostawca zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty zgodnie z cennikiem ustalonym przez PSZOK. Wyżej wymienione odpady należy dostarczyć własnym transportem. Opakowania po substancjach niebezpiecznych, płynnych winny być nieuszkodzone.

Obsługa PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu i życiu ludzi.

W Punkcie nie będą przyjmowane:

 • odpady budowlane zawierające azbest, papę, smołę oraz wełnę mineralną;
 • odpady od osób fizycznych w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż wytworzone na terenie nieruchomości zamieszkałej przez jej mieszkańców.

UWAGA! PSZOK przyjmuje tylko odpady od mieszkańców Gminy Sztutowo po wcześniejszym okazaniu kserokopii złożonej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Kserokopie wymienionej deklaracji wydawane są w Urzędzie Gminy w Sztutowie na stanowisku gospodarki odpadami komunalnymi. Pracownik Urzędu przed wydaniem kserokopii deklaracji sprawdza czy dana osoba uiściła opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Osoba chcąca pozostawić odpady w Punkcie zobowiązana jest na miejscu wypełnić formularz przyjęcia odpadów .

Uchwała w sprawie świadczenia usług przez PSZOK w Stegnie

Numer kontaktowy do PSZOK

 609 542 108

 Urząd Gminy w Sztutowie

Gospodarka odpadami komunalnymi
55 247 81 51 wew. 49 lub 40

Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Mikroporady dla przesiębiorców

          eurorenoma     termomodernizacja   Sprawozdanie

SPRAWOZDANIE

  WFOŚiGW   Polska w liczbach

logo

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"