Opłaty

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z „Uchwałą Rady Gminy Sztutowo  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty”,opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, przeznaczonych do celów mieszkalnych oraz dla nieruchomości mieszanych jest obliczana na podstawie iloczynu ilości zużytej wody i stawki podanej poniżej.

Stawki opłaty:

– odpady zbierane w sposób zmieszany: 20,00 zł za 1 m3  zużytej wody;

-odpady zbierane w sposób selektywny: 5,70 zł za 1 mzużytej wody.

wielkość opłaty miesięcznej= (średnioroczne zużycie wody na danej nieruchomości/12miesięcy) x stawka opłaty

Właściciele nieruchomości rekreacyjno- wypoczynkowych ( obiekt nieogrzewany, wykorzystywany wyłącznie w okresie letnim, np. przyczepa kempingowa, domek drewniany itp.) wnoszą roczną opłatę ryczałtową ( za każdy obiekt )w kwocie:

– odpady zbierane w sposób zmieszany : 350,00 zł,

– odpady zbierane w sposób selektywny: 250,00 zł.

W przypadku nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy opłata jest naliczana według ilości i wielkości pojemników.

Stawki kształtują się następująco:

Wielkość pojemnika wyrażona w litrach Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeśli są zbierane w sposób zmieszany zł/ za jedno opróżnienie Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeśli są zbierane w sposób selektywny zł/ za jedno opróżnienie
120 56,00 35,00
240 90,00 45,00
360 150,00 64,00
1100 350,00 176,00
1500 450,00 237,00

Opłatę należy wnosić z góry w terminie do 15 dnia każdego miesiąca  kalendarzowego na indywidualny dla każdego mieszkańca rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Gminy.

 
UWAGA!
Zgodnie z art. 6q ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1454): „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie podlega zaokrągleniu, w przypadku złożenia korekty deklaracji lub nowej deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie stwierdza się nadpłaty w tej opłacie za miesiące, w których usługa odbierania odpadów komunalnych była świadczona.”

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Handel w niedziele 2019    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"