Artykuł

Dlaczego gminy tworzą Plany gospodarki niskoemisyjnej?

Co to jest niska emisja?

Dlaczego PGN?

Potrzeba sporządzania dla gminy Sztutowo Planu gospodarki niskoemisyjnej wynika ze skutków zmian klimatycznych oraz z obowiązku wprowadzania zasad zrównoważonego rozwoju, co przekłada się na poprawę jakości Ŝycia lokalnych mieszkańców (filar społeczny), poprawę stanu gospodarki (filar ekonomiczny) oraz działania ekologiczne (filar środowiskowy) . Celem Planu jest wskazanie, jak prowadzić innowacyjną , energooszczędną gospodarkę, która byłaby korzystna nie tylko lokalnie, ale także konkurencyjna ponadlokalnie, z czego odniosą korzyść także mieszkańcy gminy. Co wchodzi w skład Planu gospodarki niskoemisyjnej?

Jaka jest rola Mieszkańców Gminy Sztutowo w tworzeniu Planu gospodarki niskoemisyjnej?

PGN obejmie granice administracyjne całej Gminy. Efektem jego wdrożenia będzie redukcja zużycia energii, poprawa efektywności energetycznej, ekonomicznej i ekologicznej. Dlatego tak ważna jest współpraca Mieszkańców przekazywaniu informacji służących prawidłowej diagnozie obecnego stanu. Prosimy zatem o wypełnianie związanych z tym ankiet otrzymywanych z Urzędu Gminy Sztutowo. DZIĘKUJEMY !!!

ANKIETA =>

Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny

      eurorenoma     termomodernizacja   Sprawozdanie

SPRAWOZDANIE

  WFOŚiGW   Polska w liczbach

logo

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"