mar
05

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami

            Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na gminy obowiązek uchwalenia i wdrożenia programów opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

            Jednym z elementów takiego programu jest obowiązek wskazania gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich.

            Wobec powyższego, Wójt Gminy Sztutowo poszukuje chętnych rolników do podjęcia się tego zadania.

            Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Urzędem Gminy w Sztutowie do dnia 13 marca br.

mar
02

Zaproszenie na sesję informacyjną „Plany ochrony rezerwatów na terenie RDLP w Gdańsku”- Rezerwat „Kąty Rybackie”

Nadleśnictwo Elbląg zaprasza na sesję informacyjną mającą na celu zapoznanie lokalnych społeczności z projektem „Plany ochrony rezerwatów na terenie RDLP w Gdańsku” oraz zapewnienia możliwości uczestniczenia w tym procesie poprzez zgłaszanie wniosków i uwag.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

lut
17

Sesja Rady Gminy Sztutowo

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. Nr 142 ,poz.1591 ze zmianami / zwołuję : XIV SESJĘ RADY GMINY SZTUTOWO która odbędzie się w Urzędzie Gminy w Sztutowie w dniu 23 lutego 2012r / czwartek / godz. 11.00.

 

sty
24

Ogłoszenie

Wójt Gminy Sztutowo uprzejmie przypomina, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 4 i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U.  z 2005 r. nr 236, poz. 2008 ze zm.) właściciel nieruchomości jest obowiązany do usuwania śniegu i lodu z chodnika,  wzdłuż którego położona jest  nieruchomość. Za nie wykonanie ww. obowiązku przewidziane są sankcje karne.

Obecnie Urząd Gminy w Sztutowie  realizuje powyższe zadania – celem usprawnienia  mieszkańcom komunikacji pieszej.

Zwracam się z apelem i prośbą do wszystkich właścicieli nieruchomości o wykonywanie obowiązku odśnieżania chodników na długości swojej posesji.

sty
19

Plany ochrony rezerwatów na terenie RDLP w Gdańsku

Get the Flash Player to see this content.

sty
05

Konsultacje społeczne

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących prognozy oddziaływania Programu wieloletniego pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” który koordynuje Urząd Morski w Gdyni

Zachęcamy do wypełnienia ankiety znajdującej się na stronie: http://www.umgdy.gov.pl/pium/wiadomosci/podglad?kod=mgvagiwos2.tsiy88wos1&typ=n

gru
07

Zaproszenie do składania ofert

Wójt Gminy Sztutowo

zaprasza  do złożenia oferty na opracowanie dokumentu pn:

„Przejęcie przez Gminę Sztutowo obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami niezbędnych dokumentów wynikających z obowiązujących przepisów prawa”

lis
28

Zaproszenie do składania ofert

Wójt Gminy Sztutowo

zaprasza  do złożenia oferty na opracowanie:

„Aktualizacji projektu założeń do planu w zaopatrzenie w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Sztutowo”

Oferta powinna zawierać cenę brutto oraz termin wykonania.

Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny

      eurorenoma     termomodernizacja   Sprawozdanie

SPRAWOZDANIE

  WFOŚiGW   Polska w liczbach

logo

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"