Mar
31

Oczyszczalnia ścieków w Stegnie będzie modernizowana

Inwestycje realizowane w ostatnich latach przez Gminy Stegna i Sztutowo związane z rozbudową sieci kanalizacyjnej o nowe miejscowości, spowodowały dopływ znacznie większej ilość ścieków na oczyszczalnię w Stegnie. Z uwagi na tą sytuację, jak również zmiany przepisów prawnych, które obowiązywać będą w roku 2015 zaostrzających procedurę oczyszczenia ścieków – Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21.05.1991r spowodowały podjęcie działań przez Zarząd Spółki w zakresie dostosowania obiektów oczyszczalni do zwiększonej ilości ścieków i stopnia ich oczyszczenia.

Mar
31

2 kwietnia miej niebieskie serce- dla autyzmu

„Zaświeć się na niebiesko” – 2 KWIETNIA MIEJ NIEBIESKIE SERCE DLA AUTYZMU.

Wyobraźmy sobie taki świat, w którym wszystko przysypane jest śniegiem. Żeby z jednego domu dojść do drugiego, trzeba łopatą przerąbać tunel. Żeby uzyskać kontakt z autystycznym dzieckiem, trzeba takie tunele kopać przez całe życie – mówią rodzice dzieci chorych na autyzm. Czy znasz dziecko autystyczne? Od blisko 70 lat autyzm wciąż pozostaje najmniej poznanym i najbardziej tajemniczym zaburzeniem rozwojowym psychicznym dziecka.

Mar
28

UWAGA! Uległy zmianie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Szanowni Państwo!

 

            Uprzejmie informujemy, że zgodnie z „Uchwałą Rady Gminy Sztutowo Nr XXXI/302/2014 z dnia    30 stycznia 2014 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty”, uległy zmianie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości sezonowych rozliczanych według ilości i wielkości pojemników.

 

Mar
26

Szanowni Mieszkańcy

Przypominamy o wynikającym z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach – obowiązku utrzymania czystości i porządku na posesjach i wokół nich.

Mar
24

Przetarg na Operatora infrastruktury powstałej w ramach projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I”

Urząd Gminy w Sztutowie informuje, iż Spółka Pętla Żuławska Sp. z o.o. ogłosiła przetarg na wybór Operatora

Mar
21

Informacja

Drodzy mieszkańcy sołectwa Sztutowo!

Pragniemy państwa poinformować, iż termin zebrania wiejskiego opublikowany w Dzienniku Bałtyckim i na stronie internetowej www.sztutowo.com był nieprawidłowy.

Prawidłowy termin zebrania podany był na stronie internetowej Urzędu Gminy i na ogłoszeniach wywieszonych w gablotach sołectwa.

Zgodnie z § 23  statutu sołectwa Sztutowo uchwalonym Uchwałą nr XI/92/07 Rady Gminy Sztutowo z dnia 29 grudnia 2007 roku termin i miejsce zebrania wiejskiego podaje się do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń, co zostało uczynione.

Mar
21

Gmina Sztutowo rozpoczęła prace nad stworzeniem Strategii Rozwoju Gminy Sztutowo na lata 2014-2020.

Szczegóły w zakładce Strategia Rozwoju.

Mar
20

Szkolenia i kursy dla osób odchodzących z rolnictwa

Urząd Gminy w Sztutowie informuje, iż Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o. o.  rozpoczęła rekrutację do projektu „Zmiana Roli – Szkolenia i kursy dla osób odchodzących z rolnictwa”.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

Kamery OnLine Harmonogram wywozu odpadów

Baza noclegowa

Wzory dokumentow

e-mapa

webEWID

Karta Dużej Rodziny   Handel w niedziele 2018  Mikroporady dla przesiębiorców

Zoom in Regular Zoom out

logo

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"