Oficjalna strona Gminy Sztutowo - NOWA WERSJA JUŻ DOSTĘPNA

Oficjalna strona Gminy Sztutowo - NOWA WERSJA JUŻ DOSTĘPNA

Oficjalna strona Gminy Sztutowo - NOWA WERSJA JUŻ DOSTĘPNA

  • Wtorek, 07 lutego 2023

  • Imieniny: Ryszarda, Teodora, Romana

  • Font Icon

Zaproszenie do składania wniosków o udzielenie w 2012 r. dofinansowania do kosztów demontażu i utylizacji pokryć dachowych zawierających azbest

Zarządzenie Nr 43/2011

Wójta Gminy Sztutowo

z dnia 21.09.2011 r.

w sprawie:zaproszenia do składania wniosków o udzielenie dofinansowania w 2012 r. do kosztów inwestycjizwiązanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest z terenu Gminy Sztutowo.

Na podstawie Uchwały Nr VII/51/2011 Rady Gminy Sztutowoz dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad, trybu oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Sztutowo na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest (Dziennik Urzędowy Woj. Pomorskiego 2011 r., Nr 76, poz. 1615) zarządzam co następuje:

§ 1

Ogłaszam zaproszenie do składania wniosków o udzielenie dofinansowaniaw 2012 r. do kosztów inwestycjizwiązanych z demontażem, usuwaniemi unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest z terenu Gminy Sztutowo.Zaproszenie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Sztutowo

Stanisław Kochanowski

Załącznik nr 1

Do Zarządzenia Wójta Gminy SztutowoNr 43/2011 z dnia 21.09.2011

Zaproszenie Wójta Gminy Sztutowo

z dnia 21.09.2011 r.

do składania wniosków o udzielenie dofinansowania w 2012 r. do kosztów inwestycjizwiązanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest z terenu Gminy Sztutowo.

Udzielenie dofinansowania odbywać się będzie zgodnie z Regulaminem przyznawania dotacji celowej z budżetuGminy Sztutowona dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem oraz unieszkodliwianiem elementów zawierających azbestna terenie Gminy Sztutowo przyjętym Uchwałą Rady Gminy Sztutowo Nr VII/51/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego 2010 r. Nr 76, poz. 1615)

Wnioski należy składać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia. Do wniosku należy dołączyć:

1.tytuł prawny do nieruchomości ( w przypadku nieruchomości, do której tytułprawny posiada kilka osób należy dołączyć zgodę współwłaścicieli),

2.mapę z zaznaczeniem budynku będącego przedmiotem wniosku;

3.dokumentację fotograficzną wyrobów objętych wnioskiem.

Termin i miejsce składania wniosków: od 21.09.2011 r. do 14.10. 2011 r godz. 15.30 .,

Wnioski należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy w Sztutowie.Wnioski złożone po upływie terminu nie będą rozpatrywane.Ogłoszenie zostaje zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Sztutowie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie.

Wójt Gminy Sztutowo

Stanisław Kochanowski

Załącznik1

Sztutowo, dnia ………………….

Wójt Gminy Sztutowo

Wniosek o dofinansowanie do kosztów inwestycjizwiązanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest

CZĘŚĆ I -WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA DRUKOWANYMI LITERAMI

1. Dane osobowe:

a)imię…………………………………………………………………………………………

b)nazwisko…………………………………………………………………………………

c) adres zamieszkania: ………………………………………………………………………

d) adres realizacji zadania: …………………………………………………………………

e) telefon kontaktowy…………………………………

2. Opis wymiany- likwidacji pokrycia dachowego:

a) wielkość powierzchni przeznaczonej do wymiany/ likwidacji (m­­­2) ……………………….

b) rodzaj płyt eternitowych (falisty/płaski) ……………………. ……………………………….

c) ilość odpadów zawierających azbest(tony i m 2)………………………………………

d) termin realizacji zadaniaod dnia.…………. do dnia …………….

3. Koszty:

a) przewidywany koszt zadania w zł. brutto……………………..

b) wnioskowana kwota dofinansowania……………………..

4. Nr konta bankowego…………………………………………………………………….

……………………………………

Podpis wnioskodawcy

Do wniosku należy dołączyć:

– tytuł prawny do nieruchomości ( w przypadku nieruchomości, do której tytuł prawny posiada kilka osób należy dołączyć zgodę współwłaścicieli),

– mapę z zaznaczeniem budynku będącego przedmiotem wniosku;

– dokumentację fotograficzną wyrobów objętych wnioskiem.

CZĘŚĆ II – WYPEŁNIA Urząd Gminy w Sztutowie

Kwalifikacja wniosku:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sztutowo, dnia …………………………………………………………..

/podpis Wójta Gminy/