Wrz
11

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

Wójt Gminy Sztutowo ul. Gdańska 55 82-110 Sztutowo ogłasza
pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę na okres 20 lat nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej  w Sztutowie,   Gmina Sztutowo

Położenie ulica Numer działki Powierzchnia Obręb Numer Księgi Wieczystej Cena wywoławcza rocznego czynszu Netto w zł Wysokość wadium w zł
Kanałowa 341/17 1,0200 ha Sztutowo GD2M/00045099/3 25.500 2.000

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy  w Sztutowie
ul. Gdańska 55 w pok. Nr 1  w dniu  12 października  2018 r.  o godz.  1100  .

 

Zgodnie z  planem zagospodarowania przestrzennego wsi Sztutowo  teren ten przeznaczony jest pod funkcję główną – gospodarczą: produkcja i skład; funkcja towarzysząca – mieszkaniowa związana z prowadzoną działalnością. Obowiązuje ograniczenie uciążliwości.

 

Nieruchomość została przeznaczona do dzierżawy na okres 20 lat  Uchwałą nr XXXVIII/366/2018 Rady Gminy Sztutowo z dnia 29 maja 2018 r.

 

Opis nieruchomości: Działka gruntowa niezabudowana nr 341/17 położona w Sztutowie przy ul. Kanałowej. Media w sąsiedztwie. Nieruchomość porośnięta niezinwentaryzowanym drzewostanem. Usunięcie drzewostanu zgodnie z ustawą o ochronie przyrody.

 

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu jest własnością Gminy Sztutowo,  nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych
w rozporządzaniu nią.

 

Wadium należy wpłacać przelewem na konto Nr 02 8308 0001 0000 0101 2000 0040   Bank Spółdzielczy w Stegnie w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 8 października 2018 r. wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu Gminy.

 

Osoba uczestnicząca w przetargu musi złożyć przed jego rozpoczęciem:

 

1)    Upoważnienie do reprezentowania, jeżeli podmioty uprawnione nie uczestniczą w przetargu osobiście,

2)    Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i innych opłat należnych Gminie Sztutowo – według wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia,

3)    Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem  przeprowadzania przetargów i warunkami umowy dzierżawy (projektem umowy) – według wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia,

4)    Dowód wpłaty wadium.

 

Do przetargu nie mogą przystąpić podmioty, które:

 

1)    Mają zaległości finansowe wobec Gminy Sztutowo,

2)    Bez uzasadnionej przyczyny odstąpiły od podpisania umowy po wygranym przetargu na najem lub dzierżawę lokali użytkowych lub nieruchomości, stanowiących własność Gminy Sztutowo w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed terminem przetargu,

3)    Z którymi, zostały rozwiązane umowy na najem lub dzierżawę lokali użytkowych lub nieruchomości, stanowiących własność Gminy Sztutowo z winy najemcy lub dzierżawcy w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed terminem przetargu.

 

 

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług
z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 54 poz. 535 ze zmianami).
Stawka rocznego czynszu dzierżawnego podlegać będzie waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych

 

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet należnego czynszu.

Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, wadium zostanie zwrócone  bez odsetek  w ciągu trzech dni od daty zamknięcia przetargu, pod warunkiem podania prawidłowego konta na które ma być zwrócone.

 

Wylicytowana cena  nieruchomości wraz z podatkiem VAT podlega zapłacie proporcjonalnie w 2018 r. do dnia 31 października, natomiast w kolejnych latach obowiązywania umowy czynsz płatny do dnia 31 marca.  

 

Nie podlega zwrotowi wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, jeżeli odstąpi on od zawarcia umowy dzierżawy.

 

Uczestnik, który wygrał przetarg jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia zamknięcia przetargu. W przeciwnym wypadku Wójt Gminy może od zawarcia umowy odstąpić.

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 10% ceny wywoławczej tj. kwoty  2550 zł.

 

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Zarządzeniem Nr 21/2016 Wójta Gminy Sztutowo z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu przeprowadzania przetargów na najem lub dzierżawę nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Sztutowo.

 

Szczegółowych informacji w tym zapoznanie się z projektem umowy oraz Zarządzeniem Nr 21/2016 Wójta Gminy Sztutowo z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu przeprowadzania przetargów na najem lub dzierżawę nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Sztutowo – można uzyskać w Urzędzie Gminy w Sztutowie pokój nr 15 lub telefonicznie nr tel. 55  247-81-52 wew. 32.

 

Informuje się, że organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie
z uzasadnionej przyczyny do chwili jego rozpoczęcia, informując o tym niezwłocznie w formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń i na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy Sztutowo
www.sztutowo.pl  oraz informując uczestników przetargu. 

 

Wójt

Jakub Farinade                                                                                                      

                                              

 

Sztutowo, dnia 11.09.2018 r

                                                                                                                      Załącznik nr 1

– Wzór-

Oświadczenie

 

Do postępowania przetargowego dotyczącego: pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę na okres 20 lat nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej  w Sztutowie, Gmina Sztutowo

 

Położenie

ulica

Numer działki Powierzchnia Obręb Numer Księgi Wieczystej Cena wywoławcza rocznego czynszu

Netto w zł

Wysokość wadium w zł
Kanałowa 341/17 1,0200 ha Sztutowo GD2M/00045099/3 25.500 2.000

 

Ja niżej podpisany oświadczam, iż

1)    Nie zalegam z opłacaniem podatków i innych opłat należnych Gminie Sztutowo,

2)    Zapoznałem się z regulaminem  przeprowadzania przetargów i warunkami umowy dzierżawy (projektem umowy),

 

zarzadzenie_nr_21

WydrukMapy (3)

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Dyżury aptek 2020   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"