Lis
08

Obwieszczenie Wójta Gminy Sztutowo

Sztutowo, dnia 08.11.2018r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018r.,poz. 2081 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 elektrowni fotowoltaicznych o mocy 1 MW każda wraz z drogami dojazdowymi oraz przyłączami do Krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia na terenie działek 108 i 115 w miejscowości Kobyla Kępa, gm. Sztutowo

 1. Postępowanie w niniejszej sprawie zostało wszczęte na wniosek inwestora, którym jest Sun Venture Sp. z o.o., ul. Wspólna 63B/2, 00-687 Warszawa
 1. Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Sztutowo. Organami właściwymi do dokonania opinii i uzgodnień w sprawie są:
 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku oraz
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Gdańskim.
 1. W przedmiotowej sprawie prowadzona jest procedura oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, zgodna z postanowieniem Wójta Gminy Sztutowo ZP.6220.7.2018 z dnia 11.10.2018r., który po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Dworze Gdańskim, nałożył na wnioskodawcę obowiązek wykonania  raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 1. Wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, na którą składają się:
  1. Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  2. Karta informacyjna przedsięwzięcia,
  3. Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku,
  4. Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Dworze Gdańskim,
  5. Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko wraz z opiniami właściwych organów,
  6. Postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
  7. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z wymaganymi załącznikami.

Dokumentacja jest wyłożona do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Sztutowo, ul. Gdańska 55,
82-110 Sztutowo, pokój nr 12 w godzinach pracy urzędu tj. od godz. 7:30 do 15:30

 1. Wszyscy zainteresowani mogą składać uwagi do zgromadzonej dokumentacji oraz wnioski w sprawie planowanego przedsięwzięcia w terminie od 13.11.2018r. do 03.12.2018r. w Urzędzie Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55, pok. nr 13, codziennie w godzinach pracy urzędu. Uwagi i wnioski mogą być składane w formie:
  1. pisemnej za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w siedzibie Urzędu,
  2. ustnej do protokołu
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, pod adresem e-mail: info@sztutowo.ug.gov.pl

Uwagi i wnioski złożone po terminie 03.12.2018r. pozostaną bez rozpatrzenia.

6. Organem właściwym do rozpatrzenia  uwag i wniosków jest Wójt Gminy Sztutowo.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez:

Wójt Gminy Sztutowo

Jakub Farinade

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Dyżury aptek 2020   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"