Maj
09

Podniesienie kwalifikacji

Urząd Gminy w Sztutowie, uprzejmie informuje iż firma
P.P.H. Rarytas J. i R. Markowscy Sp.J., ul. Głowackiego 111, 82-200 Malbork ogłosiła XIII nabór uczestników/uczestniczek do projektu
„CZAS NA NOWE KWALIFIKACJE”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 5 Zatrudnienie, Działanie 5.5 Kształcenie ustawiczne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020).
Zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu

„Szacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych”

1. Ramowy program szkolenia:
1) Procedura i sposób działania samorządów lokalnych w przypadku wystąpienia w uprawach rolnych szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. Podstawy prawne, wzory dokumentów (zgłoszenia, wnioski, protokoły itp.), wytyczne dla komisji powoływanych przez wojewodów i ich interpretacja.
2) Metodyka i sposób szacowania szkód w produkcji roślinnej spowodowanej niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, m.in. zjawiskiem suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnymi skutkami przezimowania, przymrozkami wiosennymi, huraganem.
3) Uszkodzenia roślin spowodowane błędami w agrotechnice, a uszkodzenia będące wynikiem działania niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.
4) Wpływ klasy bonitacyjnej gleb na skalę szkód spowodowanych np. suszą w przykładowych uprawach.
5) Monitoring suszy rolniczej – Komunikaty podawane przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.
6) Przygotowanie dokumentacji komisji szacującej straty w uprawach roślin.
7) Warsztaty – przykłady szacowania strat w uprawach spowodowanych wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Opracowywanie protokołu szacowania strat. Najczęściej występujące nieprawidłowości w przedkładanej dokumentacji z szacowania strat w uprawach rolnych.
Liczba uczestników – łącznie 48 osób (3 grupy x ok. 16 osób)
Liczba godzin szkolenia dla każdej z grup: 32 godziny zegarowe/4 dni (piątek, sobota) x 8 godzin.
Miejsce realizacji szkolenia: Malbork, Głowackiego 111
Istnieje możliwość sfinansowania kosztów wyżywienia i noclegu.
Terminy realizacji szkoleń: 05-06.2019r

Kryteria uczestnictwa
Uczestnikiem/uczestniczką projektu może zostać osoba spełniająca łącznie następujące kryteria:
• jest osobą zamieszkującą jeden z powiatów: malborski, nowodworski, tczewski, kwidzyński, sztumski;
• jest osobą bezrobotną (w tym BAEL) lub jest osobą pracują lub jest osobą prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą
• jest osobą w wieku 18 lat i więcej,

Zasady i termin naboru
1. Rekrutacja odbywać się będzie w dniach od 23.04.2019 do 15.05.2019 roku.
2. Rekrutacja prowadzona będzie z uwzględnieniem zasady równych szans, w tym zasady równości płci. Partnerzy zakładają równy dostęp do projektu zarówno kobiet, jak i mężczyzn znajdujących się w grupie docelowej.
3. W toku rekrutacji przyjmowane będą jedynie zgłoszenia wypełnione na właściwym formularzu zgłoszeniowym, opatrzone datą i podpisem kandydata.
4. Formularz zgłoszeniowy powinien być wypełniony w języku polskim -czytelnie, opatrzony datą i podpisem potencjalnego/nej uczestnika/czki projektu. Niedopuszczalna jest ingerencja w treść formularza, np. usuwanie zapisów, logotypów.
5. Każdy potencjalny uczestnik/uczestniczka zobligowany jest do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie określającym zasady rekrutacji i realizacji wsparcia w projekcie.
6. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.

Miejsce składania dokumentów zgłoszeniowych:
Każda osoba zainteresowana udziałem w projekcie spełniająca kryteria uczestnictwa zobligowana jest złożyć formularz zgłoszeniowy (osobiście bądź za pośrednictwem poczty) w siedzibie Lidera w Malborku – ul. Głowackiego 111.
W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt osobisty w biurze przy ul. Głowackiego 111, 82-200 Malbork lub pod numerem telefonu 535924860
Projekt partnerski realizowany przez: Lider Projektu: P.P.H. Rarytas J. i R. Markowscy Sp.J.
Partner Projektu: Powiat malborski/Powiatowy Urząd Pracy w Malborku

Formularz-rekrutacyjny-25.03.2019 (1)

informacja ws szkolenia

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Dyżury aptek 2020   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"