Sie
09

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W 2019 r.

INFORMACJA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z BEZPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 294 z późn. zm.) na terenie Powiatu Nowodworskiego funkcjonują dwa punkty:

  1. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 28 B (budynek Sądu Rejonowego w Malborku – I piętro), w którym porad udzielają radcy prawni (na mocy porozumienia z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Gdańsku), czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 13.00, nr tel. 504 935 958.
  2. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Stegnie przy ul. Morskiej  11 (w Domu Pomocy Społecznej „MORS” w Stegnie), prowadzony przez organizację pozarządową Stowarzyszenie Akcja Społeczna  z siedzibą w Gdańsku, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 13.00, nr tel. 504 935 961, e-mail: stegna.sas@o2.pl.

Od 1 stycznia 2019 r. z bezpłatnej pomocy prawnej może skorzystać każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie, iż nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Zgodnie z § 8 ust. 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2492), po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim osoba uprawniona ma możliwość wypełnienia  anonimowej opinii o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub  nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim, którą osobiście umieszcza w urnie znajdującej się w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej.

Wypełnienie opinii jest dobrowolne.

INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH TRUDNOŚCI W KOMUNIKOWANIU SIĘ, O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE O JĘZYKU MIGOWYM I INNYCH ŚRODKACH KOMUNIKOWANIA SIĘ  O MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA  NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ LUB SKORZYSTANIA Z  NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO

Osobom, które ze względu na niepełnosprawność ruchową oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie o języku migowym i innych środkach komunikowania się, które nie mogą stawić się osobiście w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie,
z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

W takim przypadku ww. osoby,  przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składają staroście, w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie (wg zamieszczonego poniżej wzoru), iż nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość. 

Środki wspierające komunikowanie się dostępne w Starostwie Powiatowym
w Nowym Dworze Gdańskim:

  1. e-mail – starostwo@nowydworgdanski.pl
  2. fax 55 247 36 70

Lista punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.pdf

Zoom in Regular Zoom out

Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny   Dyżury aptek 2020   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"