Sie
25

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sztutowo”

dofinansowanie

Informujemy, że Urząd Gminy w Sztutowie realizuje zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sztutowo”. Umowa dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku została podpisna w dniu 22.08.2011 r.

W wyniku reazlizacji zadnia planowane jest osiągnięcie efektu rzeczowego i ekologicznego określonego jako masa unieszkodliwionych lub zabezpieczonych odpadów zawierających azbest wynosząca łącznie około 16 Mg. Planowany koszt kwalifikowany zadania wynosi 33 888 zł, wielkosć dotacji – do kwoty 23720 zł. Środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku do kwoty -11 860 zł, środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – do kwoty 11 860 zł.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku udziela dofinansowania działając na mocy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) oraz w oparciu o postanowienia Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn.” Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne. Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” przy udziale środków udostępnionych w ramach programu.

Charakterystyka zadania:

Udzielenie dofinansowania dla uczestników zadania, nastąpi zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Sztutowo Nr VII/51/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Sztutowo na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest.

Podmioty ubiegające się o uzyskanie dotacji złożyły do Urzędu Gminy w Sztutowie pisemny wniosek. Udzielenie dotacji następuje po pozytywnej weryfikacji wniosku, na podstawie pisemnej umowy zawartej między Gminą Sztutowo a wnioskodawcą. Gmina Sztutowo łącznie podpisała siedem umów o udzielenie dotacji, z tego sześć obejmujących demontaż eternitowych pokryć dachowych, transport i unieszkodliwienie powstałych odpadów niebezpiecznych zawierających azbest oraz jedną umowę obejmującą dofinasownaie do transportu i unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych zawierajacych azbest. Rozliczenie dotacji nastąpi na podstawie przedłożonych przez wnioskodawcę dokumentów, wymaganych zapisami umowy.

Dofinansowanie przekazywane będzie w formie zwrotu części udokumentowanych kosztów realizacji ww. zadania, po jego zakończeniu.

Szczegółowe informacje dotyczące realizowanego zadania można uzyskać w Urzędzie Gminy w Sztutowie, pok. nr 15 lub pod nr tel. 55 247 81 51 wew.32

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Dyżury aptek 2020   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"