Sty
03

Ważne – oświadczenia dot. zbiorników bezodpływowych i instalacji grzewczych

Szanowni mieszkańcy,

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) Wójt Gminy Sztutowo informuje, że gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych. W związku z powyższym wszyscy mieszkańcy, których posesje nie są podłączone do systemu kanalizacji sanitarnej, są zobligowani do składania oświadczenia o posiadaniu przydomowej oczyszczalni ścieków lub zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe.

Oświadczenia należy składać w Urzędzie Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo, pok. nr 2 lub 14, w terminie do 10 lutego 2020 r.

Druki oświadczenia są dostępne pod linkiem: OŚWIADCZENIE  i w Urzędzie Gminy w Sztutowie, pok. nr 2 oraz 14.

W przypadku niezłożenia oświadczenia Wójt Gminy Sztutowo będzie zobowiązany do przeprowadzenia kontroli posesji w celu ustalenia posiadanego zbiornika na nieczystości ciekłe. Informujemy, że w trakcie przeprowadzenia kontroli posiadanych zbiorników bezodpływowych trzeba będzie okazać się umową oraz rachunkami potwierdzającymi wywóz nieczystości ciekłych.

Jednocześnie informujemy, że w związku z przygotowywaniem przez Zarząd Województwa Pomorskiego tzw. „uchwały antysmogowej”, która będzie określała dopuszczalne na terenie naszego województwa urządzenia grzewcze, konieczna jest inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła w budynkach na terenie Gminy Sztutowo. Składanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest dobrą okazją do dokonania takiej inwentaryzacji, dlatego uprzejmie prosimy o składanie oświadczeń razem z deklaracjami, zgodnie z załączonym wzorem: OŚWIADCZENIE.

Wszystkie te działania mają na celu ochronę środowiska naturalnego, które jest naszym wspólnym dobrem, dlatego zachęcam do współpracy.                                                                         

Wójt Gminy Sztutowo – Robert Zieliński

Zoom in Regular Zoom out
Narodowy Spis Powszechny 2021 Wykaz numerów wewnętrznych Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad Opłata miejscowa Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny Pomorska Unia Światłowodowa WFOŚiGW Przekop Mierzei Mikroporady dla przesiębiorców 

logo PSSE   Polska w liczbach

100 Rocznica odzyskania niepodległości

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"