Mar
18

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sztutowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020 poz. 293) oraz art. 21 ust. 2 pkt 2 i art. 39 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020 poz. 283), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Sztutowo Uchwały Nr XII/126/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sztutowo, w granicach określonych na załączniku graficznym do Uchwały.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące ww. Studium i/lub prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski do Studium należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Sztutowo, ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo w terminie do dnia 17 kwietnia 2020 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (załącznik graficzny – mapa ewidencyjna, numer ewidencyjny działki). ). Informujemy również o możliwości składania wniosków za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: agodek@sztutowo.ug.gov.pl, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub za pośrednictwem Poczty Polskiej, na adres Urzędu Gminy Sztutowo, ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo.

Wnioski dotyczące prognozy oddziaływania na środowisko należy wnosić w Urzędzie Gminy Sztutowo, ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo, w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: agodek@sztutowo.ug.gov.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie do dnia 17 kwietnia 2020 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (załącznik – mapa ewidencyjna, numer ewidencyjny działki).

DO POBRANIA>>>  WZÓR WNIOSKU

Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sztutowo dostępna jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sztutowo oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Sztutowo: http://www.sztutowo.bipgmina.pl .

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO w związku z ustawą z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennymi oraz na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). Informuję, że szczegółowa klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduję się na stronie: http://www.sztutowo.bipgmina.pl w zakładce „Informacja RODO”.

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Dyżury aptek 2020   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"