Kwi
09

ULGI W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH

Organ podatkowy, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może na wniosek podatnika:
 • odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty,
 • odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek wynikających z decyzji określającej ich wysokość na dzień złożenia zeznania podatkowego za rok podatkowy lub inny okres rozliczeniowy (lub odsetek na ostatni dzień złożenia zeznania, w przypadku niezłożenia zeznania w terminie),
 • umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.
Aby ubiegać się o udzielenie ulgi należy złożyć:

1) wniosek,

2) załączniki tj.:
 

osoba prawna:

 • informację o sytuacji majątkowej firmy;
 • zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jakie wnioskodawca otrzymał
  w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających  go lat, albo  oświadczenia  o  wielkości tej pomocy  otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis;
 • informację o sytuacji majątkowej wnioskodawcy w tym sprawozdania finansowe (bilans, rachunek zysków i strat) za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości;
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19,
 • inne dokumenty mające zdaniem podatnika istotne znaczenie w sprawie;

osoba fizyczna:

 • informację o stanie majątkowym – oświadczenie majątkowe,
 • w przypadku braku uzyskiwania dochodów przez wnioskodawcę – potwierdzenie z PUP statusu osoby bezrobotnej (lub przedłożenie kopi dowodu pobieranego zasiłku dla bezrobotnych);
 • zaświadczenie z GOPS o udzielonej pomocy;
 • inne dokumenty składane na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzonego postępowania;
 • w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego:

– zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie oraz pomocy de minimis jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających  go  lat podatkowych,  albo  oświadczenia  o  wielkości tej pomocy  otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;

– formularz informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie;

osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą:

 • informacja o stanie majątkowym – oświadczenie majątkowe,
 • zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających  go  lat podatkowych,  albo  oświadczenia  o  wielkości tej pomocy  otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 • w przypadku umorzenia podatku –  informację o sytuacji majątkowej wnioskodawcy w tym sprawozdania finansowe (bilans, rachunek zysków i strat) za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości,
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19,
 • inne dokumenty mające zdaniem podatnika istotne znaczenie w sprawie.
Dokumenty należy złożyć do skrzynki podawczej Urzędu, poprzez platformę ePuap, bądź pocztą tradycyjną.
 
UWAGA! Zgodnie z obowiązującymi przepisami umorzyć można jedynie zaległości podatkowe.
 
DRUKI DO POBRANIA:
 
W razie pytań, bądź wątpliwości pozostaję do Państwa dyspozycji pod adresem mailowym konyszkiewicz@sztutowo.ug.gov.pl
Zoom in Regular Zoom out
Narodowy Spis Powszechny 2021 Wykaz numerów wewnętrznych Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad Opłata miejscowa Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny Pomorska Unia Światłowodowa WFOŚiGW Przekop Mierzei Mikroporady dla przesiębiorców 

logo PSSE   Polska w liczbach

100 Rocznica odzyskania niepodległości

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"