Cze
16

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Wójt Gminy Sztutowo – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego  na terenie Gminy Sztutowo w 2020 r.

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 13 lipca 2019r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 roku (Dz. U. 2019 poz. 1728), informuję o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych na terenie Gminy Sztutowo. Spis zostanie przeprowadzony od 1 września  do 30 listopada 2020r.

Naboru kandydatów na rachmistrzów dokonuje się spośród osób:
1. pełnoletnich;
2. zamieszkałych na terenie Gminy Sztutowo;
3. posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
4. posługujących się językiem polskim w mowie i piśmie;
5. które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
       skarbowe.

Informacje ważne dla osób składających oferty:

1. Kandydat na rachmistrza spisowego musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem testowym, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego. Jeśli wszyscy kandydaci uzyskają pozytywny wynik z egzaminu, umowa jest podpisywana z kandydatami, którzy uzyskali najlepszy wynik, a pozostali wpisywani są na listę rachmistrzów rezerwowych.
2. Rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zlecenia zawartej z dyrektorem urzędu statystycznego.
3.  Wynagrodzenie rachmistrza  terenowego ustala się jako iloczyn stawki:
    a) 37 zł brutto i liczby zakończonych w pełni bezpośrednich wywiadów z użytkownikami gospodarstw rolnych w ramach PSR 2020;
    b) 20 zł brutto i liczby zakończonych w pełni wywiadów telefonicznych z użytkownikami gospodarstw rolnych w ramach PSR 2020.
(rachmistrz , który rozpocznie i nie zakończy w pełni wywiadu metoda CAPI, a formularz elektroniczny zostanie skierowany do realizacji metodą CATI, nie otrzyma wynagrodzenia za ten formularz)

Oferta kandydata na rachmistrza spisowego powinna zawierać:
1. Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego, w tym adres, telefon kontaktowy, adres e-mail,
2. Kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie co najmniej szkoły średniej.
3. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie ( w tym przestępstwo skarbowe). Oświadczenie o spełnieniu tego wymogu musi zawierać klauzulę o treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”
5. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.

Składanie ofert:
1. Oferty należy składać w formie pisemnej osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie od 15 czerwca do 8 lipca 2020 r. w godzinach pracy Urzędu – 82-110  Sztutowo, ul. Gdańska 55,  w kopertach z napisem „Nabór na rachmistrza spisowego”.
2. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.
3. Wszelkie informacje dotyczące spisu rolnego można uzyskać na stronie Urzędu Statystycznego w Gdańsku oraz na: spisrolny.gov.pl.
4. Dodatkowych informacji udziela Gminne Biuro Spisowe tel. 55 247 81 51 wew. 25.

Uwaga:
Informuję, że  ustalona przez Centralne Biuro Spisowe liczba rachmistrzów dla gminy Sztutowo  wynosi:  1

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Dyżury aptek 2020   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"