październik
08

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie wspierania dla organizacji pozarządowych

Wójt Gminy Sztutowo

działając na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 Nr 234 poz. 1536) 

ogłasza otwarty konkurs na realizację następującego zadania publicznego Gminy Sztutowo:

 

I.   Rodzaj zadania

KULTURA I SZTUKA ORAZ OCHRONA DÓBR KULTURY I TRADYCJI

organizacja imprezy nawiązującej do tradycji, kultury związanej z rękodziełem artystycznym

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na dofinansowanie zadania- 2.000,00 zł.

III. Zasady przyznawania dotacji

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia                    24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 Nr 234 poz. 1536)
 2. Przedmiotem konkursu jest wsparcie realizacji zadania wraz z udzieleniem dotacji na realizację zadania.
 3. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty wymienione w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 Nr 234 poz. 1536.) działające na terenie Gminy Sztutowo lub na rzecz jej mieszkańców.
 4. Złożona oferta musi spełniać wymagania wyszczególnione w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 Nr 234 poz. 1536)               i ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 2011 nr 6 poz. 25).
 5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na wsparcie zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
 6. Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Sztutowo, a podmiotem którego oferta zostanie wybrana.

IV. Termin realizacji zadania:

Konkurs obejmuje zadania, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 30 października 2012 roku, a kończy nie później niż 31 grudnia 2012 r.

V. Termin składania ofert:

 1. Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55 lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo w terminie do dnia                                                        30 października 2012 r. do godz. 11.00.
 2. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić zapis: „Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych”.
 3. Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne i nieprawidłowo wypełnione lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Dodatkowych informacji dot. konkursu udziela Aldona Godek – inspektor ds. promocji i turystyki Urzędu Gminy w Sztutowie, tel. 55 247 81 51 wew. 35.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

 1. Oferty będą rozpatrywane przez komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy Sztutowo.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 7 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.
 3. Przy rozpatrywaniu ofert uwzględnia się:

a) ocenę możliwości realizacji zadania przez oferenta, w szczególności:

– liczbę osób zaangażowanych w realizację zadania oraz korzystających z efektu

– doświadczenie w realizacji podobnych zadań w poprzednich okresach

– możliwość wykonania zaplanowanych działań w przewidzianym czasie i przy zaplanowanych

  kosztach.

b) ocenę przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym:

– wysokość środków własnych

c) zgodność oferty z celami konkursu

d) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

 1. Wyboru oferty dokonuje Wójt Gminy Sztutowo po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
 2. Od decyzji Wójta w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
 3. Wyniki konkursu: wykaz podmiotów, wysokość przyznanej dotacji i cel zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Sztutowie oraz na stronie internetowej pod adresem: www.sztutowo.pl

VII. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku 2011 zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami. 

W 2011 r. Gmina Sztutowo przekazała środki finansowe z budżetu gminy w wysokości 2.000 zł. na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji.

 

Zoom in Regular Zoom out
Narodowy Spis Powszechny 2021 Wykaz numerów wewnętrznych Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad Opłata miejscowa Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny Pomorska Unia Światłowodowa WFOŚiGW Przekop Mierzei Mikroporady dla przesiębiorców 

logo PSSE   Polska w liczbach

100 Rocznica odzyskania niepodległości

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"