Kwi
08

OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

OGŁOSZENIE
o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego, ogłoszonego w dniu 08.04.2021 roku.

W związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Sztutowo w roku 2021 (Zarządzenie Nr 21/2021 Wójta Gminy Sztutowo z dnia 8.04.2021 r.), ogłaszam nabór osób reprezentujących organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) do składu Komisji konkursowej opiniującej ww. oferty (z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie).
Kandydatów należy zgłaszać składając wypełniony formularz zgłoszeniowy do dnia 23 kwietnia 2021 roku do godz. 15.00 w Urzędzie Gminy w Sztutowie lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo.
Kandydaci wytypowani do komisji konkursowych zostaną o tym fakcie poinformowani telefonicznie lub w formie elektronicznej.
Zgodnie z art. 15 ust. 2da. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, jeżeli:
1) żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub
2) wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub
3) wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f.

FORMULARZ-ZGŁOSZENIA-2021

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej – sport 2021

Zoom in Regular Zoom out
Wykaz numerów wewnętrznych Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad Opłata miejscowa Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny Pomorska Unia Światłowodowa WFOŚiGW Przekop Mierzei Mikroporady dla przesiębiorców 

logo PSSE   Polska w liczbach

100 Rocznica odzyskania niepodległości

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"