Kwi
09

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości gruntowej przy ul. Zalewowej dz. nr 357/58 Sztutowo

Ogłoszenie 357 58 Sztutowo

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

Wójt Gminy Sztutowo ul. Gdańska 55 82-110 Sztutowo ogłasza
pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Sztutowie przy ulicy Zalewowej, Gmina Sztutowo

Położenie

ulica

Numer działki Powierzchnia Obręb Numer Księgi Wieczystej Cena wywoławcza

Netto w zł

Wysokość wadium w zł
Zalewowa 357/58 1,2539 ha Sztutowo GD2M/00045099/3 1.200.000 100.000

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy  w Sztutowie
ul. Gdańska 55 w pok. Nr 1  w dniu  17 czerwca 2021 r.  o godz.  1000  .

Obszar, na którym znajduje się nieruchomość jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego wsi Sztutowo uchwała Nr V/26/2007 Rady Gminy Sztutowo z dnia 12 kwietnia 2007 r. Teren, na którym znajduje się nieruchomość oznaczony jest symbolem C-3UT przeznaczony jest pod: funkcję turystyczną – usługi hotelowe lub pensjonat w użytkowaniu całorocznym. W okresie przejściowym dopuszcza się zabudowę w formie domków letniskowych. Dopuszcza się funkcję uzupełniającą – gastronomię oraz mieszkaniową związana z prowadzoną działalnością. Obowiązuje ograniczenie uciążliwości.

 

Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży Uchwałą nr XV/155/2020 Rady Gminy Sztutowo z dnia 16 kwietnia 2020  r.

 

Opis nieruchomości: Działka gruntowa, niezabudowana, nr 357/58  położona w Sztutowie przy ul. Zalewowej

 

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu jest własnością Gminy Sztutowo,  nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych
w rozporządzaniu nimi. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajdują się media tj. energia, kanalizacja, woda, sieć telefoniczna. Nieruchomość porośnięta niezinwentaryzowanym drzewostanem.

 

Wadium należy wpłacać przelewem na konto Nr 02 8308 0001 0000 0101 2000 0040   Bank Spółdzielczy w Stegnie w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 11 czerwca 2021  r. wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu Gminy.

 

Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód wpłaty oraz dowód tożsamości,
a osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną musi okazać się dodatkowo kompletem dokumentów do jej reprezentowania.

 

Do ceny nieruchomości gruntowej osiągniętej w przetargu zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług
z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2020 r.,106  ze zmianami)

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.

Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, wadium zostanie zwrócone  bez odsetek  w ciągu trzech dni od daty zamknięcia przetargu, pod warunkiem podania prawidłowego konta na które ma być zwrócone.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości wraz z podatkiem VAT podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

 

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, nie stawi się bez usprawiedliwienia
w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, do podpisania aktu notarialnego sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. kwoty 12.000,00 zł.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U 2014 poz. 1490).

Koszt sporządzenia umowy notarialnej i opłaty sądowe ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Sztutowie telefonicznie nr tel. 55  247-81-52 wew. 614.

Informuje się, że organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie
z uzasadnionej przyczyny do chwili jego rozpoczęcia, informując o tym niezwłocznie w formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń i na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy Sztutowo
www.sztutowo.pl  oraz informując uczestników przetargu. 

 

Wójt

Robert Zieliński                                                                                                                   

                           

Sztutowo, dnia 9.04.2021 r.

 

Wyciąg z ogłoszenia Wójta Gminy Sztutowo

o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Sztutowie przy ulicy Zalewowej,

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Sztutowo ul. Zalewowa, oznaczona nr ewidencyjnym 357/58 o powierzchni 1,2539 ha położona w Sztutowie, dla której w Sądzie Rejonowym w Malborku – IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim prowadzi księgę wieczystą KW nr GD2M/00045099/3

Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży Uchwałą nr XV/155/2020 Rady Gminy Sztutowo z dnia 16 kwietnia 2020  r.

Opis nieruchomości:.

Działka gruntowa, niezabudowana  nr 357/58 położona w Sztutowie przy ul. Zalewowej. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu jest własnością Gminy Sztutowo,  nie jest obciążona  ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych  w rozporządzaniu nimi. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajdują się media tj. energia, kanalizacja, woda, sieć telefoniczna.

 

    Obszar, na którym znajduje się nieruchomość jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego wsi Sztutowo uchwała Nr V/26/2007 Rady Gminy Sztutowo z dnia 12 kwietnia 2007 r. Teren, na którym znajduje się nieruchomość oznaczony jest symbolem C-3UT przeznaczony jest pod: funkcję turystyczną – usługi hotelowe lub pensjonat w użytkowaniu całorocznym. W okresie przejściowym dopuszcza się zabudowę w formie domków letniskowych. Dopuszcza się funkcję uzupełniającą – gastronomię oraz mieszkaniową związana z prowadzoną działalnością. Obowiązuje ograniczenie uciążliwości.

 

 

Cena wywoławcza netto 1.200.000 zł. Wadium w wysokości 100.000 zł. należy wpłacać przelewem na konto Nr 02 8308 0001 0000 0101 2000 0040   Bank Spółdzielczy w Stegnie w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 11 czerwca 2021 r. wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu Gminy. Minimalne postąpienie 12.000 zł. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości 23 %.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 17 czerwca 2021 r.  o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55, pok. nr 1.

 

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie oraz opublikowanie na stronie internetowej Gminy Sztutowo www.sztutowo.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sztutowo. Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie  Gminy w Sztutowie, pok. nr 15 lub pod nr telefonu 55 247 81 51 wew.614  

                                                          

Wójt

Robert Zieliński

 

Sztutowo, dnia 9.04.2021 r.

Ogłoszenie 357 58 Sztutowo

 

 

 

 

 

 

 

Zoom in Regular Zoom out
Wykaz numerów wewnętrznych Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad Opłata miejscowa Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny Pomorska Unia Światłowodowa WFOŚiGW Przekop Mierzei Mikroporady dla przesiębiorców 

logo PSSE   Polska w liczbach

100 Rocznica odzyskania niepodległości

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"