Kwi
09

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ulicy Kolejowej dz. nr 767/15 w Sztutowie

Ogłoszenie o przetargu 767 15 Kolejowa

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

Wójt Gminy Sztutowo ul. Gdańska 55 82-110 Sztutowo ogłasza
pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej  w Sztutowie, Gmina Sztutowo

Położenie

ulica

Numer działki Powierzchnia Obręb Numer Księgi Wieczystej Cena wywoławcza

Netto w zł

Wysokość wadium w zł
Kolejowa 767/15 0,1079 ha Sztutowo GD2M/00045099/3 160.000 16.000

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy  w Sztutowie
ul. Gdańska 55 w pok. Nr 1  w dniu  14 maja 2021 r.  o godz.  1000 

Zgodnie z  planem zagospodarowania przestrzennego wsi Sztutowo działka nr 767/15 obręb Sztutowo, określona jest w planie częściowo symbolem A-16 MN i częściowo symbolem KDD. Symbol A -16 MN: teren ten przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową o niskiej intensywności.   Dopuszcza się prowadzenie działalności gospodarczej w granicy swojej działki polegającej na obsłudze turystyki (wynajem pokoi dla letników, handel, gastronomia, itp.). Obowiązuje ograniczenie uciążliwości.

Symbol KDD: ulica o funkcji dojazdowej.

 

Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze Uchwałą nr XXXII/291/2010 Rady Gminy Sztutowo z dnia 11 lutego 2010 r.

 

Opis nieruchomości: Działka gruntowa niezabudowana, nr 767/15 położona w Sztutowie przy ul. Kolejowej.

 

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu jest własnością Gminy Sztutowo,  nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych
w rozporządzaniu nią. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajdują się media tj. energia, kanalizacja, woda.

 

Wadium należy wpłacać przelewem na konto Nr 02 8308 0001 0000 0101 2000 0040   Bank Spółdzielczy w Stegnie w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 10 maja 2021 r. wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu Gminy.

 

Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód wpłaty oraz dowód tożsamości,
a osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną musi okazać się dodatkowo kompletem dokumentów do jej reprezentowania.

 

Do ceny nieruchomości gruntowej osiągniętej w przetargu zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług
z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2020 r., 106 ze zmianami).

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.

Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, wadium zostanie zwrócone  bez odsetek  w ciągu trzech dni od daty zamknięcia przetargu, pod warunkiem podania prawidłowego konta na które ma być zwrócone.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości wraz z podatkiem VAT podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, nie stawi się bez usprawiedliwienia
w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, do podpisania aktu notarialnego sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. kwoty  1600 zł.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U 2014 poz. 1490).

Koszt sporządzenia umowy notarialnej i opłaty sądowe ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Sztutowie  telefonicznie nr tel. 55  247-81-52 wew. 614

Informuje się, że organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie
z uzasadnionej przyczyny do chwili jego rozpoczęcia, informując o tym niezwłocznie w formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń i na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy Sztutowo
www.sztutowo.pl  oraz informując uczestników przetargu. 

 

Wójt Robert Zieliński             

Sztutowo, dnia 9.04.2021 r. 

Wyciąg z ogłoszenia Wójta Gminy Sztutowo

o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Sztutowie, Gmina Sztutowo

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Sztutowo, oznaczona nr ewidencyjnym 767/15 o powierzchni 0,1079 ha położona w Sztutowie przy ul. Kolejowej, dla której w Sądzie Rejonowym w Malborku – IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim prowadzi księgę wieczystą KW nr GD2M/00045099/3.

 

Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Uchwałą nr XXXII/291/2010 Rady Gminy Sztutowo z dnia 11 lutego  2010 r.

Opis nieruchomości: Działka gruntowa niezabudowana, nr 767/15 położona w Sztutowie przy ul. Kolejowej. W bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości znajdują się media tj. energia, kanalizacja, woda.

 

    Zgodnie z  planem zagospodarowania przestrzennego wsi Sztutowo działka nr 767/15 obręb Sztutowo, określona jest w planie częściowo symbolem A-16 MN i częściowo symbolem KDD. Symbol A -16 MN: teren ten przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową o niskiej intensywności.   Dopuszcza się prowadzenie działalności gospodarczej w granicy swojej działki polegającej na obsłudze turystyki (wynajem pokoi dla letników, handel, gastronomia, itp.). Obowiązuje ograniczenie uciążliwości. Symbol KDD: ulica o funkcji dojazdowej.

 

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu jest własnością Gminy Sztutowo,  nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych
w rozporządzaniu nią.

 

Cena wywoławcza netto 160.000 zł. Wadium w wysokości 16.000 zł. należy wpłacać przelewem na konto Nr 02 8308 0001 0000 0101 2000 0040   Bank Spółdzielczy w Stegnie w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 10 maja 2021 r. wymagana

kwota znajdowała się na koncie Urzędu Gminy. Minimalne postąpienie 1600 zł.  Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości 23 %.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 14 maja 2021 o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55, pok. nr 1.

 

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie oraz opublikowanie na stronie internetowej Gminy Sztutowo www.sztutowo.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sztutowo. Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie  Gminy w Sztutowie, pod nr telefonu 55 247 81 51 wew. 614                                                                                                                                                 

Wójt Robert Zieliński

Sztutowo, dnia 9.04.2021 r.

Ogłoszenie o przetargu 767 15 Kolejowa

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

Zoom in Regular Zoom out
Wykaz numerów wewnętrznych Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad Opłata miejscowa Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny Pomorska Unia Światłowodowa WFOŚiGW Przekop Mierzei Mikroporady dla przesiębiorców 

logo PSSE   Polska w liczbach

100 Rocznica odzyskania niepodległości

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"