Maj
06

Oferta pracy – obsługa programu „Czyste Powietrze”

Wójt Gminy w Sztutowie ponownie informuje, że zatrudni pracownika w ramach umowy – zlecenia na okres 12 miesięcy do obsługi programu „Czyste Powietrze” na terenie Gminy Sztutowo.

Wymagania niezbędne:
– posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa Unii Europejskiej oraz obywatelstwa innych państw, w przypadku osób, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
– posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
– osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
– wykształcenie minimum średnie, preferowane wyższe,
– nieposzlakowana opinia.

Wymagania dodatkowe:

 • preferowany kierunek studiów wyższych: ochrona środowiska, administracja,
 • doświadczenie w administracji publicznej umożliwiające wykonywanie powierzonych zadań,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole,
 • dobra organizacja pracy, samodzielność, obowiązkowość i inicjatywa,
 • obsługa urządzeń biurowych, w tym obsługa komputera.

 Zakres wykonywanych zadań:

 1. Obsługa punktu informacyjno – konsultacyjnego programu  „Czyste Powietrze”  tzn. wymiany starych źródeł ciepła przez mieszkańców gminy, w tym:
 2. Odbycie przeszkolenia z zakresu programu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.
 3. Współpraca z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Gdańsku.
 4. Informowanie mieszkańców gminy o programach ochrony powietrza o charakterze ponadgminnym.
 5. Podejmowanie działań mających na celu zidentyfikowanie budynków, których właściciele mogliby być potencjalnymi Wnioskodawcami i przedstawienie im korzyści płynących z wzięcia udziału w Programie.
 6. Wsparcie Wnioskodawców w zakresie przygotowywania Wniosków o dofinansowanie, w tym pod kątem spełnienia wymagań określonych w Programie, z zachowaniem   należytej staranności.
 7. Pomoc mieszkańcom gminy przy składaniu wniosków do programów ochrony powietrza o charakterze ponadgminnym.
 8. Sprawdzanie wniosków pod względem formalnym, rozliczanie i kontrola wniosków. 
 9. Przekazywanie do WFOŚiGW Wniosków o dofinansowanie, składanych przez Wnioskodawców w Gminie, niezwłocznie, lecz nie później niż 5 dni roboczych od złożenia w Gminie.
 10. Pomoc Wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.
 11. Prowadzenie statystyki w zakresie realizowanych zadań.
 12. Wizyty  u mieszkańców, połączone z oceną obecnego źródła ciepła i potrzebą jego wymiany oraz wstępną analizą stanu budynku pod kątem termomodernizacji, w trakcie wizyt jest przedstawiana oferta programu, wizyty mogą być realizowane w trakcie kontroli prowadzonych na podstawie art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
 13. Organizacja spotkań informujących o zasadach Programu „Czyste powietrze” dla mieszkańców – minimum jedno spotkanie w kwartale.
 14. Prowadzenie spraw zgodnie z instrukcją kancelaryjną oraz jednolitym rzeczowym wykazem akt.
 15. Kompletowanie i porządkowanie dokumentacji przeznaczonej do archiwizacji oraz przekazywanie jej do Archiwum Zakładowego zgodnie z instrukcją archiwalną.

Praca polega na: pracy administracyjno-biurowej przy komputerze.

System pracy: 20 godzin tygodniowo,  stosowane materiały: papier; stosowane narzędzia/urządzenia: komputer, kserokopiarka; stosowane środki ochrony zbiorowej: przeciwpożarowa; praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym;

Niezbędne dokumenty aplikacyjne:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o pracę,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na oferowanym stanowisku,
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • dokument potwierdzający znajomość języka polskiego określony w przepisach o służbie cywilnej – w przypadku kandydata nie posiadającego obywatelstwa polskiego,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 • kserokopie dokumentów potwierdzających umiejętności i osiągnięcia zawodowe,

Kandydaci nieposiadający obywatelstwa polskiego zobowiązani są do przedłożenia wszystkich dokumentów w języku polskim lub dokumentów w języku obcym wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z napisem „Dotyczy zatrudnienia   pracownika do spraw programu „Czyste Powietrze” osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55 lub pocztą na adres – Urząd Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55 82-110 Sztutowo  w terminie do dnia 19 maja 2021 r. do godziny 15.30 (w przypadku przesłania dokumentów  pocztą liczy się data stempla pocztowego).

Po upływie terminu składania ofert kandydaci zostaną poproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Oferta pracy “Czyste Powietrze”

Sztutowo, dnia 06.05.2021 r.

Robert Zieliński
Wójt Gminy Sztutowo

Zoom in Regular Zoom out
Wykaz numerów wewnętrznych Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad Opłata miejscowa Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny Pomorska Unia Światłowodowa WFOŚiGW Przekop Mierzei Mikroporady dla przesiębiorców 

logo PSSE   Polska w liczbach

100 Rocznica odzyskania niepodległości

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"