cze
09

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

WÓJT  GMINY  SZTUTOWO

 ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości i windykacji opłat za odpady komunalne

Termin składania dokumentów: do dnia 18 czerwca 2021 r. do godz. 15.00.

I. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy w Sztutowie
Gdańska 55,
82- 110 Sztutowo

II. Określenie stanowiska: stanowisko urzędnicze

Nazwa stanowiska: stanowisko do spraw księgowości i windykacji opłat za odpady komunalne  

Wymiar czasu pracy – 1/1 etat

Umowa na czas nieokreślony poprzedzona  trzymiesięcznym okresem próbnym.

III.  Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych: w miesiącu kwietniu  2021r wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie  Gminy w  Sztutowie , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6%.

IV. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie minimum średnie,  preferowane wyższe ekonomiczne lub administracyjne,
 • znajomość przepisów prawa: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,  ustawy o rachunkowości, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o dodatkach mieszkaniowych, prawo energetyczne, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ordynacji podatkowej.
 • dobra znajomość obsługi komputera w tym znajomość programu PŁATNIK,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na  określonym stanowisku,

V. Wymagania dodatkowe:

 •  preferowane doświadczenie: praca w jednostkach samorządu terytorialnego,
 • zaangażowanie i samodzielność przy wykonywaniu powierzonych zadań, umiejętność
 • dobrej organizacji pracy na własnym stanowisku i pracy w zespole,
 • odpowiedzialność, sumienność , rzetelność, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność radzenia sobie ze stresem, kreatywność.

VI. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie kasy Urzędu,
 • przygotowanie informacji, analiz i sprawozdań wynikających z zakresu obowiązku,
 • naliczanie wynagrodzeń dla pracowników Urzędu, świetlic oraz prowadzenie wszelkiej dokumentacji z tym związanej,
 • naliczanie płac i podatków od umów zlecenia,
 • naliczanie diet radnym i sołtysom,
 • prowadzenie spraw wynikających z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • księgowanie analityczne na kontach indywidualnych osób dokonujących wpłat  za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ścisła współpraca w tym zakresie ze stanowiskiem  ds. finansowych,
 • co miesięczne uzgadnianie wpłat i przypisów opłat dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi,
 • sprawozdawczość budżetowa dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi,
 • współpraca ze stanowiskiem ds. gospodarki odpadami komunalnymi,
 • wystawianie i aktualizacja tytułów wykonawczych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,
 • wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu lub zaleganiu z opłatami za odpady komunalne,
 • prowadzenie całości spraw związanych z realizacją zadania dotyczącego przyznawania i wypłaty dodatków mieszkaniowych i energetycznych,
 • realizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz ścisła współpraca w tym zakresie z pracownikiem ds. zamówień publicznych.
 • realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych,
 • wykonywanie innych prac zleconych przez Wójta Gminy, Zastępcę Wójta Gminy, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy.

VII. Wymagane dokumenty:

 • podpisany własnoręcznie list motywacyjny,
 • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie
 • CV – z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej i zajmowanych stanowiskach (własnoręczny podpis),
 • kopie świadectw pracy dokumentujących dotychczasowy staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe, udział w kursach i szkoleniach,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie, iż stan zdrowia kandydata pozwala mu pracować na danym stanowisku,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 VIII.  Termin i miejsce złożenia dokumentów:  

do dnia 18 czerwca 2021 r. do godz. 15.00.

Oferty  należy składać w zamkniętej  kopercie  w Urzędzie Gminy w Sztutowie  ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo  w sekretariacie, albo przesłać na adres Urząd Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo z  dopiskiem „Nabór  na  stanowisko urzędnicze do spraw księgowości i windykacji opłat za odpady komunalne”

Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie  nie będą rozpatrywane.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby wstępnie zakwalifikowane jako spełniające w/w wymogi zostaną powiadomieni telefonicznie w ciągu 2 dni od daty posiedzenia, na którym komisja zapozna się ze złożonymi ofertami.

IX. Informacje dodatkowe:

 1. Niniejsze ogłoszenie opublikowane zostanie w BIP Urzędu Gminy w Sztutowie oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sztutowie.
 2. Przed zawarciem umowy o pracę kandydat wyłoniony w drodze naboru przedkłada pracodawcy: zaświadczenie lekarza medycyny pracy potwierdzające fakt przeciwskazań do wykonywania pracy na stanowisku, ( skierowanie wystawia pracodawca).
 3. Złożone w naborze dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.
 4. Dokumenty osób które wezmą udział w procesie rekrutacji będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną przez okres 2 lat a następnie przekazane do archiwum zakładowego.
 5. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału „Zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego”
 6. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie oraz w Biuletynie informacji Publicznej.

Zapraszamy do składania ofert.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
oświadczenia przy rekrutacji
kwestionariusz kandydata do pracy
klauzula informacyjna RODO

Zoom in Regular Zoom out
Wykaz numerów wewnętrznych Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad Opłata miejscowa Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny Pomorska Unia Światłowodowa WFOŚiGW Przekop Mierzei Mikroporady dla przesiębiorców 

logo PSSE   Polska w liczbach

Pomorskie - przyszłość i rozwój

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"