Cze
16

Sesja Rady Gminy Sztutowo – 23.06.2021 r.

Prezentujemy materiały na najbliższą sesję Rady Gminy Sztutowo, która odbędzie się 23.06.2021 r. o godzinie 10:00 w trybie zdalnym:

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Odczytanie porządku obrad.
 3. Informacja Komendanta Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim w zakresie zabezpieczenia Gminy Sztutowo do sezonu letniego.
 4. Informacja o sporządzeniu protokołu z sesji z dnia 26 maja 2021r.
 5. Zgłaszanie wniosków formalnych (interpelacja, zapytanie, wniosek).
 6. Debata nad Raportem o stanie Gminy Sztutowo za 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sztutowo wotum zaufania.
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2020 rok – dyskusja.
  a) odczytanie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Sztutowo za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami.
  b) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sztutowo w sprawie wykonania budżetu Gminy Sztutowo za 2020 rok.
  c) odczytanie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sztutowo w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sztutowo z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2020 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sztutowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2020 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie Gminy Sztutowo w roku 2021 i określenia dla niego sezonu kąpielowego.
 13. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie pomiędzy sesjami.
 14. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami.
 15. Zakończenie obrad.

 

punkt 7 -projekt uchwały wotum zaufania
punkt 9 – projekt uchwały sprawozdanie
punkt 10- projekt uchwały absolutorium
punkt 11- projekt uchwały wzór wniosku oraz wzór deklaracji
punkt 12 – projekt uchwały miejsca do kąpieli
OGŁOSZENIE

Zoom in Regular Zoom out
Narodowy Spis Powszechny 2021 Wykaz numerów wewnętrznych Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad Opłata miejscowa Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny Pomorska Unia Światłowodowa WFOŚiGW Przekop Mierzei Mikroporady dla przesiębiorców 

logo PSSE   Polska w liczbach

100 Rocznica odzyskania niepodległości

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"