paź
21

Ogłoszenie o sesji Rady Gminy

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz.1372) oraz art. 15zzx ust.1 ustawy z dnia 31 marca 2020r o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2020r, poz. 568 ) zwołuję:
XXXII SESJĘ RADY GMINY SZTUTOWO
na dzień 28 października 2021 r. na godz. 8:00
która odbędzie się w trybie zdalnym.

Proponowany porządek obrad sesji:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Odczytanie porządku obrad.
3. Informacja o sporządzeniu protokołu z poprzedniej sesji.
4. Zgłaszanie wniosków formalnych( interpelacja, zapytanie, wniosek).
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021 Szkoły Podstawowej im. Pamięci Ofiar Stutthofu w Sztutowie w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów oraz realizacji nadzoru pedagogicznego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 1 roku nieruchomości gruntowej położonej w Łaszce.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat części nieruchomości gruntowych położonych w Sztutowie i w Kątach Rybackich.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat części nieruchomości gruntowej położonej w Kątach Rybackich.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat części nieruchomości gruntowej położonej w Sztutowie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat części nieruchomości gruntowej położonej w Sztutowie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na okres 3 lat części nieruchomości gruntowej położonej w Sztutowie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej stanowiącej j własność Gminy Sztutowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 561 o pow. 0.0203 ha obręb Sztutowo, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr GD2M/00051716/0 Sądu Rejonowego w Malborku, IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Sztutowo na 2021 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztutowo na lata 2021-2024.
16. Informacja Wójta Gminy Sztutowo o złożonych oświadczeniach majątkowych przez osoby do tego zobowiązane.
17. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Sztutowo o złożonych przez Radnych oświadczeniach majątkowych.
18. Informacja Wojewody Pomorskiego o złożonych oświadczeniach majątkowych przez Wójta oraz Przewodniczącego Rady Gminy Sztutowo.
19. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie pomiędzy sesjami.
20. Sprawozdanie działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami.
21. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
dr Marcin Owsiński

punkt_5_informacja_o_stanie_zadan_oswiatowych

punkt_6_dzierzawa_180_2_Laszka

punkt_7_dzierzawa_Sztutowo_Katy_Rybackie

punkt_8_dzierzawa_Nr_247_8

punkt_9_dzierzawa_Nr_316_8

punkt_10_dzierzawa_Nr_341_16

punkt_11_dzierzawa_Nr_382_161

punkt_12_sluzebnosc_Nr_561

punkt_13_stawki_podatkowe

punkt_14_zmiana_w_budzecie

punkt_15_zmiana_WPF

Zoom in Regular Zoom out
Narodowy Spis Powszechny 2021 Wykaz numerów wewnętrznych Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad Opłata miejscowa Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny Pomorska Unia Światłowodowa WFOŚiGW Przekop Mierzei Mikroporady dla przesiębiorców 

logo PSSE   Polska w liczbach

100 Rocznica odzyskania niepodległości

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"