lis
19

Ogłoszenie o XXXIII SESJI RADY GMINY SZTUTOWO

Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz.1372 ze zmianami) zwołuję:

XXXIII SESJĘ RADY GMINY SZTUTOWO
na dzień 26 listopada 2021r na godz. 8.00,
która odbędzie się w trybie zdalnym

Proponowany porządek obrad sesji:
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Odczytanie porządku obrad.
3. Informacja o sporządzeniu protokołu z poprzedniej sesji.
4. Zgłaszanie wniosków formalnych (interpelacja, zapytanie, wniosek).
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej niezabudowaną działkę nr 30 położonej w obrębie Kobyla Kępa.
6. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na mienie gminne nieruchomości – działki nr 233/2 o pow. 0,0876 ha położonej w miejscowości Kąty Rybackie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na mienie gminne nieruchomości – działki nr 233/1 o pow. 0,0310 ha położonej w miejscowości Kąty Rybackie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na mienie gminne nieruchomości – działki nr 232/1 o pow. 0,0354 ha położonej w miejscowości Kąty Rybackie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia na mienie gminne nieruchomości – działki nr 231/1 o pow. 0,0506 ha położonej w miejscowości Kąty Rybackie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą umowy najmu nieruchomości- części pomieszczenia socjalnego w budynku zlokalizowanym w porcie w Kątach Rybackich ul. Rybacka 64 A na okres 1 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na rzecz dotychczasowego dzierżawcy nieruchomości tj. działki nr 718/8 położonej w Grochowie Drugim obręb Sztutowo na okres 3 lat .
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Sztutowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym 167/5 o pow. 1,1613 ha obręb Sztutowo, dla której prowadzona jest księga wieczysta Nr GD2M/00050802/3 Sądu Rejonowego w Malborku , IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sztutowo.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sztutowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( t.j. Dz. z 2020, poz. 1057 z późn. zm.)
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.
16. Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na nieruchomościach zamieszkałych, mieszanych i niezamieszkałych .
19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłaty diet radnych i sołtysów oraz zwrot kosztów podróży służbowych radnym gminy.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie Gminy Sztutowo.
21. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2021.
22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy Sztutowo na 2021 rok.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztutowo na
lata 2021-2024.
24. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie pomiędzy sesjami.
25. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami.
26. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
dr Marcin Owsiński

OGLOSZENIE_26_11_2021

Projekty uchwał:

punkt_5_projekt_uchwaly_dz_Nr_30_Kobyla_Kepa
punkt_6_projekt_uchwaly_dz_nr_233_2
punkt_7_projekt_uchwaly_dz_Nr_233_1
punkt_8_projekt_uchwaly_dz_nr_232_1
punkt_9_projekt_uchwały_dz_nr_231_1
punkt_10_projekt_uchwaly_bosmanat
punkt_11_projekt_uchwaly_dzierzawa_dz_718_8
punkt_12_projekt_uchwaly_sluzebnosc
punkt_13_projekt_uchwaly_regulamin_CWZ
punkt_14_projekt_uchwaly_wspolpraca_z_organizacjami
punkt_15_projekt_uchwaly_srodki_transportowe
punkt_16_projekt_uchwaly_doplata
punkt_17_projekt_uchwaly_deklaracja
punkt_18_projekt_uchwaly_wybor_metody
punkt_19_projekt_uchwaly_diety
punkt_20_projekt_uchwaly_dotacja
punkt_21_projekt_uchwaly_pokrycie_dochodami
punkt_22_projekt_uchwaly_zmiany_w_budzecie
punkt_23_projekt_uchwaly_WPF

Zoom in Regular Zoom out
Narodowy Spis Powszechny 2021 Wykaz numerów wewnętrznych Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad Opłata miejscowa Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny Pomorska Unia Światłowodowa WFOŚiGW Przekop Mierzei Mikroporady dla przesiębiorców 

logo PSSE   Polska w liczbach

100 Rocznica odzyskania niepodległości

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"