Maj
16

OGŁOSZENIE

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001r Dz U.Nr 142 poz.1591 ze zmianami / zwołuję

XXVI SESJĘ RADY GMINY SZTUTOWO
w Urzędzie Gminy w Sztutowie
na dzień 23 maja 2013r na godz. 9.00

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad .
 3. Zapytanie i wolne wnioski .
 4. Informacja Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze Gdańskim na temat ładu i porządku publicznego na terenie Gminy Sztutowo .
 5. Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2012 dla Gminy Sztutowo
 6. Informacja na temat przygotowania Gminy Sztutowo do sezonu letniego 2013 .
 7. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2012 .
 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok – dyskusja .
  a/ odczytanie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii na temat sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sztutowo za 2012 rok.
  b/ odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sztutowo w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.
  c/ odczytanie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sztutowo w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 rok .
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia / nie udzielenia Wójtowi Gminy Sztutowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2013 rok
 12. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sztutowo .
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Sztutowo”
 14. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sztutowo w 2013 roku .
 15. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski oraz informacja Wójta Gminy na temat działalności w okresie pomiędzy sesjami .
 16. Zakończenie obrad .

Przewodniczący Rady Gminy
mgr Bogdan Pniewski

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Dyżury aptek 2020   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"