lis
23

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU NA CZAS OKREŚLONY

OGŁOSZENIE O ZATRUDNIENIU NA CZAS OKREŚLONY  NA ZASTĘPSTWO NA OKRES TRZECH LAT Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZEDŁUŻENIA NA CZAS NIEOKREŚLONY

Wójt Gminy Sztutowo informuje o zamiarze zatrudnienia na umowę o pracę na zastępstwo na stanowisko urzędnicze do spraw geodezji, zagospodarowania przestrzennego i rolnictwa  w Urzędzie Gminy  w Sztutowie ul. Gdańska 55, 82- 110 Sztutowo

1. Nazwa i adres jednostki :

Urząd Gminy w Sztutowie

Ul. Gdańska 55

82-110 Sztutowo

2. Określenie stanowiska; stanowisko urzędnicze

Nazwa stanowiska: stanowisko do spraw geodezji, zagospodarowania przestrzennego
 i rolnictwa

Wymiar czasu pracy – 1/1 etat

Planowany termin zatrudnienia –  3 stycznia  2022rok

Zatrudnienie na okres  3 lat.

3. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych : w miesiącu październiku 2021r wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w  Sztutowie , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6%.

4. Niezbędne wymagania od kandydatów:
 obywatelstwo polskie,
•  pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
•  brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z    oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• nieposzlakowana opinia,
• wykształcenie  średnie lub wyższe z zakresu urbanistyki i planowania przestrzennego, planowania przestrzennego , gospodarki przestrzennej, gospodarki nieruchomościami lub geodezji

 • znajomość przepisów prawa: ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawy o gospodarce nieruchomościami , prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawa o samorządzie gminnym  
  • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku

5. Wymagania dodatkowe:
•  mile widziane doświadczenie: praca w jednostkach samorządu terytorialnego na stanowiskach: gospodarka nieruchomościami, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, geodezja.
• umiejętność pracy w zespole, determinacja w realizacji celów, łatwość nawiązywania kontaktów, zaangażowanie, umiejętność radzenia sobie ze stresem, kreatywność, dobra organizacja pracy, efektywność i szybkość realizacji powierzonych zadań, dyspozycyjność.

6. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku .

 1. Planowanie, przygotowywanie do uchwalenia i realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy.

2. Wydawanie zaświadczeń , wypisów i wyrysów oraz informacji z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego

3. Prowadzenie spraw z zakresu wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

4. Współpraca z instytucjami, organami realizującymi zadania z zakresu zagospodarowania

5. Prowadzenie spraw w zakresie podziału i rozgraniczenia nieruchomości z uwzględnieniem zgodności projektu podziału z miejscowym  planem zagospodarowania przestrzennego
oraz wydawanie decyzji i postanowień z tym związanych.

6. Nadzór i prowadzenie spraw związanych z ustalaniem opłaty planistycznej i adiacenkiej.

7. Prowadzenie i nadzór nad prawidłowym oznaczeniem ulic i numeracji budynków na terenie gminy.

8. Prowadzenie spraw z zakresu wyłączeń gruntów rolnych i leśnych z produkcji.
9. Prowadzenie spraw związanych z kopalinami na terenie gminy.

10. Prowadzenie spraw związanych z rolnictwem na terenie gminy.

11. Prowadzenie ewidencji i rozliczania materiałów pędnych dla OSP.

7. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
• stanowisko przeznaczone dla pracownika administracji biurowej,
• obsługa komputera oraz urządzeń biurowych,
•  kontakty z klientami zewnętrznymi,

8. Wymagane dokumenty:
• podpisany własnoręcznie list motywacyjny,
• kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie

 • CV – z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej i zajmowanych stanowiskach (własnoręczny podpis),
  • kopie świadectw pracy dokumentujących dotychczasowy staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia,
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych
  • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
  • oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie iż, stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na danym stanowisku
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

9.  Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Dokumenty należy złożyć w zamkniętej j kopercie  lub przesłać na adres Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55, 82- 110 Sztutowo z  dopiskiem “Oferta pracy na  stanowisko urzędnicze do spraw
geodezji i  zagospodarowania przestrzennego i rolnictwa”

  do dnia 03 grudnia  2021 do godziny 15.00.

Oferty, które wpłyną po terminie , nie będą rozpatrywane.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby wstępnie zakwalifikowane jako spełniające w/w wymogi zostaną powiadomieni telefonicznie w ciągu 2 dni od daty posiedzenia , na którym komisja zapozna się ze złożonymi ofertami.

10. Informacje dodatkowe:

 1. Niniejsze ogłoszenie opublikowane zostanie w BIP Urzędu Gminy w Sztutowie oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sztutowie.
 2. Przed zawarciem umowy o pracę kandydat wyłoniony w drodze naboru przedkłada pracodawcy: zaświadczenie lekarza medycyny pracy potwierdzające fakt przeciwskazań do wykonywania pracy na stanowisku, ( skierowanie wystawia pracodawca) .
 3. Złożone w naborze dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.
 4. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału „Zapytania o udzielenie informacji o osobie  z Krajowego Rejestru Karnego”
 5. Informacja o wyniku naboru zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie oraz w Biuletynie informacji Publicznej.

Zapraszamy do składania ofert. 

Sztutowo, dnia  2021.11.22

Wójt Gminy

Robert Zieliński

kwestionariusz_kandydata_do_pracy

oświadczenia_przy_rekrutacji

klauzula_informacyjna_rodo 

Zoom in Regular Zoom out
Narodowy Spis Powszechny 2021 Wykaz numerów wewnętrznych Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad Opłata miejscowa Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny Pomorska Unia Światłowodowa WFOŚiGW Przekop Mierzei Mikroporady dla przesiębiorców 

logo PSSE   Polska w liczbach

100 Rocznica odzyskania niepodległości

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"