lis
24

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. WINDYKACJI I PODATKU VAT
Wójt Gminy Sztutowo ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw do spraw windykacji i podatku VAT w Urzędzie Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55, 82- 110 Sztutowo

I. Nazwa i adres jednostki :
Urząd Gminy w Sztutowie
Ul. Gdańska 55
82-110 Sztutowo

II. Określenie stanowiska; stanowisko urzędnicze
Nazwa stanowiska: stanowisko do spraw windykacji i podatku VAT
Wymiar czasu pracy – 1/1 etat
Planowany termin zatrudnienia – 03 stycznia 2022 rok
Zatrudnienie na czas nieokreślony.

III. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych : w miesiącu październiku 2021r wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Sztutowie , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6%.

IV. Niezbędne wymagania od kandydatów:

• obywatelstwo polskie,
• pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
• brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• nieposzlakowana opinia,
• wykształcenie średnie lub wyższe z zakresu rachunkowości, ekonomii, finansów, bankowości.
• znajomość przepisów prawa: ustawy o finansach publicznych, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawa ordynacja podatkowa, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawa o samorządzie gminnym ,
• znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku

V. Wymagania dodatkowe:

• preferowane doświadczenie: praca w jednostkach samorządu terytorialnego na stanowiskach związanych z księgowością,
• umiejętność pracy w zespole, determinacja w realizacji celów, łatwość nawiązywania kontaktów, zaangażowanie, umiejętność radzenia sobie ze stresem, kreatywność, dobra organizacja pracy, efektywność i szybkość realizacji powierzonych zadań, dyspozycyjność.

VI. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku .
1) prowadzenie ewidencji postępowań windykacyjnych,
2) podejmowanie czynności mających na celu wezwanie dłużnika do dobrowolnej wpłaty zaległości,
3) prowadzenie spraw z zakresu postępowań egzekucyjnych – przygotowanie i ewidencja upomnień i wezwań do zapłaty należności oraz tytułów wykonawczych,
4) przygotowanie dokumentacji dotyczącej windykacji należności cywilnoprawnych,
5) podejmowanie czynności związanych z windykacja należności w ramach postępowania upadłościowego, układowego lub naprawczego,
6) wydawanie zaświadczeń stwierdzających stan zaległości oraz o nie zaleganiu,
7) zbiorcze prowadzenie rejestru sprzedaży towarów i usług oraz rozliczanie podatku VAT,
8) nadzór nad prawidłowym stosowaniem podatku w jednostce.

VI. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

• stanowisko przeznaczone dla pracownika administracji biurowej,
• obsługa komputera oraz urządzeń biurowych,
• kontakty z klientami zewnętrznymi,

VII. Wymagane dokumenty:

• podpisany własnoręcznie list motywacyjny,
• kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie
• CV – z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej i zajmowanych stanowiskach (własnoręczny podpis),
• kopie świadectw pracy dokumentujących dotychczasowy staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia,
• kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych
• oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
• oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie iż, stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na danym stanowisku
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

VIII. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej j kopercie lub przesłać na adres Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55, 82- 110 Sztutowo z dopiskiem “Oferta pracy na stanowisko windykacji i podatku VAT” do dnia 15 grudnia 2021 do godziny 15.00.
Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby wstępnie zakwalifikowane jako spełniające w/w wymogi zostaną powiadomieni telefonicznie w ciągu 2 dni od daty posiedzenia, na którym komisja zapozna się ze złożonymi ofertami.

IX. Informacje dodatkowe:
1. Niniejsze ogłoszenie opublikowane zostanie w BIP Urzędu Gminy w Sztutowie oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sztutowie.
2. Przed zawarciem umowy o pracę kandydat wyłoniony w drodze naboru przedkłada pracodawcy: zaświadczenie lekarza medycyny pracy potwierdzające fakt przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku, ( skierowanie wystawia pracodawca) .
3. Złożone w naborze dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.
4. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału „Zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego”
5. Informacja o wyniku naboru zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie oraz w Biuletynie informacji Publicznej.

Zapraszamy do składania ofert.

Sztutowo, dnia 2021.11.23

Wójt Gminy
Robert Zieliński

kwestionariusz_kandydata_do_pracy

oświadczenia_przy_rekrutacji

klauzula_informacyjna_rodo 

Zoom in Regular Zoom out
Narodowy Spis Powszechny 2021 Wykaz numerów wewnętrznych Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad Opłata miejscowa Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny Pomorska Unia Światłowodowa WFOŚiGW Przekop Mierzei Mikroporady dla przesiębiorców 

logo PSSE   Polska w liczbach

100 Rocznica odzyskania niepodległości

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"