lis
24

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. WYMIARU ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH
Wójt Gminy Sztutowo ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw wymiaru zobowiązań podatkowych w Urzędzie Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55, 82- 110 Sztutowo

I. Nazwa i adres jednostki :
Urząd Gminy w Sztutowie
Ul. Gdańska 55
82-110 Sztutowo

II. Określenie stanowiska: stanowisko urzędnicze
Nazwa stanowiska: stanowisko do spraw wymiaru zobowiązań podatkowych
Wymiar czasu pracy – 1/1 etat
Planowany termin zatrudnienia – 15 grudnia 2021rok
Zatrudnienie na czas nieokreślony.

III. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych : w miesiącu październiku 2021r wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Sztutowie , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6%.

IV. Niezbędne wymagania od kandydatów:
• obywatelstwo polskie,
• pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
• brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• nieposzlakowana opinia,
• wykształcenie średnie lub wyższe z zakresu rachunkowości, ekonomii, finansów, bankowości.
• znajomość przepisów prawa: ustawy o finansach publicznych, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawa ordynacja podatkowa, ustawa o samorządzie gminnym
• znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku

V. Wymagania dodatkowe:
• preferowane doświadczenie: praca w jednostkach samorządu terytorialnego na stanowiskach związanych z księgowością,
• umiejętność pracy w zespole, determinacja w realizacji celów, łatwość nawiązywania kontaktów, zaangażowanie, umiejętność radzenia sobie ze stresem, kreatywność, dobra organizacja pracy, efektywność i szybkość realizacji powierzonych zadań, dyspozycyjność.

VI. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku .

1. Dokonywanie wymiaru zobowiązań pieniężnych podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatku od nieruchomości dla osób fizycznych i prawnych,
2. Prowadzenie rejestru odpisów i przypisów zobowiązań pieniężnych, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych,
3. Prowadzenie spraw z zakresu zwolnień i ulg podatkowych,
4. Prowadzenie postępowania podatkowego,
5. Przygotowywanie decyzji z zakresu umorzeń i odroczeń podatkowych (podatek rolny, podatek od nieruchomości),
6. Prowadzenie bieżącej kontroli w terenie w zakresie zgodności składanych informacji w sprawie podatku od nieruchomości ze stanem faktycznym,
7. Prowadzenie bieżącej analizy składanych informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego z posiadaną w tym zakresie dokumentacją,
8. Prowadzenie sprawozdawczości budżetowej,
10. Przygotowywanie opinii dotyczącej ulg podatkowych i opłat stanowiących dochód gminy, a pobieranych przez Urząd Skarbowy,
11. Wydawanie zaświadczeń wynikających z ustaw podatkowych,
12. Przygotowywanie projektów uchwał podatkowych,
13. Realizacja postanowień ustawy o podatku akcyzowym,
14. Sporządzanie sprawozdań z zakresu pomocy publicznej

VI. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
• stanowisko przeznaczone dla pracownika administracji biurowej,
• obsługa komputera oraz urządzeń biurowych,
• kontakty z klientami zewnętrznymi,

VII. Wymagane dokumenty:
• podpisany własnoręcznie list motywacyjny,
• kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie
• CV – z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej i zajmowanych stanowiskach (własnoręczny podpis),
• kopie świadectw pracy dokumentujących dotychczasowy staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia,
• kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
• kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych
• oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
• oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie iż, stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na danym stanowisku
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

VIII. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Dokumenty należy złożyć w zamkniętej j kopercie lub przesłać na adres Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55, 82- 110 Sztutowo z dopiskiem “Oferta pracy na stanowisko wymiaru zobowiązań podatkowych” do dnia 6 grudnia 2021 do godziny 15.00.
Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.
O terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby wstępnie zakwalifikowane jako spełniające w/w wymogi zostaną powiadomieni telefonicznie w ciągu 2 dni od daty posiedzenia, na którym komisja zapozna się ze złożonymi ofertami.
IX. Informacje dodatkowe:
1. Niniejsze ogłoszenie opublikowane zostanie w BIP Urzędu Gminy w Sztutowie oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sztutowie.
2. Przed zawarciem umowy o pracę kandydat wyłoniony w drodze naboru przedkłada pracodawcy: zaświadczenie lekarza medycyny pracy potwierdzające fakt przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku, ( skierowanie wystawia pracodawca) .
3. Złożone w naborze dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.
4. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału „Zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego”
5. Informacja o wyniku naboru zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie oraz w Biuletynie informacji Publicznej.

Zapraszamy do składania ofert.

Sztutowo, dnia 2021.11.23

Wójt Gminy
Robert Zieliński

Zoom in Regular Zoom out
Narodowy Spis Powszechny 2021 Wykaz numerów wewnętrznych Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad Opłata miejscowa Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny Pomorska Unia Światłowodowa WFOŚiGW Przekop Mierzei Mikroporady dla przesiębiorców 

logo PSSE   Polska w liczbach

100 Rocznica odzyskania niepodległości

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"