cze
07

Ogłoszenie Wójta Gminy Sztutowo o pierwszym ustnym nieograniczonym przetargu na dzierżawę na okres od 1.07.2022 r. do 31.08.2022 r. części nieruchomości gruntowej dz. nr 197/1 o pow. 24 m2, niezabudowanej położonej w Sztutowie

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

Wójt Gminy Sztutowo ul. Gdańska 55 82-110 Sztutowo ogłasza
pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę na okres od 1.07.2022 r. do 31.08.2022 r.  części nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej  w Sztutowie, Gmina Sztutowo

Położenie

ulica

Numer działki Powierzchnia Obręb Numer Księgi Wieczystej Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za cały okres umowy

Netto w zł

Wysokość wadium w zł
Morska 197/1 24 m2 Sztutowo GD2M/00055520/7 5000,00 500,00

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy  w Sztutowie
ul. Gdańska 55 w pok. Nr 1  w dniu 21 czerwca 2022 r.  o godz.  900  .

Dzierżawa z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej tj. handel, gastronomia, obsługa ruchu turystycznego

 Działka nr 197/1 położona w Sztutowie przy ul. Morskiej. Wydzierżawieniu podlega miejsce na prowadzenie działalności gospodarczej.

 

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu jest własnością Gminy Sztutowo.

 

Wadium należy wpłacać przelewem na konto Nr 02 8308 0001 0000 0101 2000 0040   Bank Spółdzielczy w Stegnie w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 15.06.2022  r. wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu Gminy.

 

Osoba uczestnicząca w przetargu musi złożyć przed jego rozpoczęciem:

 

 • Upoważnienie do reprezentowania, jeżeli podmioty uprawnione nie uczestniczą w przetargu osobiście,
 • Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i innych opłat należnych Gminie Sztutowo – według wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia,
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przeprowadzania przetargów i warunkami umowy dzierżawy (projektem umowy) – według wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia,
 • Dowód wpłaty wadium.
 • oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie ustawie  z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835)

 

 

Do przetargu nie mogą przystąpić podmioty, które:

 

 • Mają zaległości finansowe wobec Gminy Sztutowo,
 • Bez uzasadnionej przyczyny odstąpiły od podpisania umowy po wygranym przetargu na najem lub dzierżawę lokali użytkowych lub nieruchomości, stanowiących własność Gminy Sztutowo w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed terminem przetargu,
 • Z którymi, zostały rozwiązane umowy na najem lub dzierżawę lokali użytkowych lub nieruchomości, stanowiących własność Gminy Sztutowo z winy najemcy lub dzierżawcy w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed terminem przetargu.

 

 

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług
z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 54 poz. 535 ze zmianami).

 

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet należnego czynszu.

Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, wadium zostanie zwrócone  bez odsetek  w ciągu trzech dni od daty zamknięcia przetargu, pod warunkiem podania prawidłowego konta na które ma być zwrócone.

 

Wylicytowana cena  nieruchomości wraz z podatkiem VAT podlega zapłacie do dnia 30.06.2022 r.

 

Nie podlega zwrotowi wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, jeżeli odstąpi on od zawarcia umowy dzierżawy.

 

Uczestnik, który wygrał przetarg jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia zamknięcia przetargu. W przeciwnym wypadku Wójt Gminy może od zawarcia umowy odstąpić.

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 10% ceny wywoławczej tj. kwoty  500 zł.

 

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Zarządzeniem Nr 21/2016 Wójta Gminy Sztutowo z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu przeprowadzania przetargów na najem lub dzierżawę nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Sztutowo.

 

Szczegółowych informacji w tym zapoznanie się z projektem umowy oraz Zarządzeniem Nr 21/2016 Wójta Gminy Sztutowo z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu przeprowadzania przetargów na najem lub dzierżawę nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Sztutowo – można uzyskać w Urzędzie Gminy w Sztutowie telefonicznie nr tel. 55  247-81-52 wew. 614.

 

Informuje się, że organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie
z uzasadnionej przyczyny do chwili jego rozpoczęcia, informując o tym niezwłocznie w formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń i na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy Sztutowo
www.sztutowo.pl  oraz informując uczestników przetargu. 

 

                                                                                                

Wójt

Robert Zieliński       

/podpis nieczytelny/            

 

Sztutowo, dnia 7.06.2022 r.

 

 

 

 

                                                                                                                      Załącznik nr 1

– Wzór-

Oświadczenie

 

Do postępowania przetargowego dotyczącego: pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę na okres od 1.07.2022r. do 31.08.2022 r. części nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej  w Sztutowie, Gmina Sztutowo

Położenie

ulica

Numer działki Powierzchnia Obręb Numer Księgi Wieczystej Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za cały okres umowy

Netto w zł

Wysokość wadium w zł
Morska 197/1 24 m2 Sztutowo GD2M/00055520/7 5.000,00 500,00

 

Ja niżej podpisany oświadczam, iż

 • Nie zalegam z opłacaniem podatków i innych opłat należnych Gminie Sztutowo,
 • Zapoznałem się z regulaminem przeprowadzania przetargów i warunkami umowy dzierżawy (projektem umowy),
 • Nie podlegam wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie ustawie  z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835)

 

2022 Mapa poglądowa 24 m, na lokalizację miejsca przeznaczonego do wydzierżawienia — kopia

2022 Ogłoszenie przetarg dzierżawa 24 m2

2022 projekt umowy 24 m2

informacja rodo

zarzadzenie_nr_21

 

Zoom in Regular Zoom out
Wykaz numerów wewnętrznych Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad Opłata miejscowa Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny Pomorska Unia Światłowodowa WFOŚiGW Przekop Mierzei Mikroporady dla przesiębiorców 

logo PSSE   Polska w liczbach

Pomorskie - przyszłość i rozwój

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"