cze
08

Ogłoszenie o sesji Rady Gminy – 15.06.22

Na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz.559 ze zmianami ) zwołuję:

XLI SESJĘ RADY GMINY SZTUTOWO
na dzień 15 czerwca 2022 r. na godz. 9:00,
która odbędzie się w Urzędzie Gminy w Sztutowie
(sala narad – pok. nr 1 – parter)

Proponowany porządek obrad sesji :
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Odczytanie porządku obrad.
3. Informacja na temat ładu i porządku publicznego na terenie Gminy Sztutowo.
4. Informacja na temat przygotowania Gminy Sztutowo do sezonu letniego 2022r.
5. Informacja o sporządzeniu protokołu z poprzedniej sesji.
6. Zgłaszanie wniosków formalnych (interpelacja, zapytanie, wniosek).
7. Debata nad Raportem o stanie Gminy Sztutowo za 2021 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sztutowo wotum zaufania.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Gminy Sztutowo wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok.
a) odczytanie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Sztutowo za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami
b) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sztutowo Rady Gminy Sztutowo w sprawie wykonania budżetu Gminy za 2021 rok.
c) odczytanie Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sztutowo w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sztutowo z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Sztutowo wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sztutowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2021 rok.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy na 2022 rok.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztutowo na lata 2022- 2025.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centralnej części wsi Sztutowo.
15. Podjęcie uchwały w sprawie nieuwzględnienia wniosku o podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia apelu o niepodejmowanie działań wpływających na dyskryminowanie społeczności z powodów rasowych, religijnych, medycznych czy sanitarnych.
16. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie pomiędzy sesjami.
17. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami.
18. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Marcin Owsiński

Materiały na sesję:
punkt 4 – Informacja na temat przygotowania 2022
punkt 8 -projekt uchwały wotum zaufania
punkt 10- projekt uchwały sprawozdanie
punkt 11- projekt uchwały absolutorium
punkt 12 – projekt uchwały zmiana w budżecie
punkt 14 – projekt uchwały mpzp wsi Sztutowo
punkt 15- projket uchwały wniosek
punt 13- projekt uchwały zmiana WPF

Zoom in Regular Zoom out
Wykaz numerów wewnętrznych Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad Opłata miejscowa Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny Pomorska Unia Światłowodowa WFOŚiGW Przekop Mierzei Mikroporady dla przesiębiorców 

logo PSSE   Polska w liczbach

Pomorskie - przyszłość i rozwój

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"