lip
26

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DS. INWESTYCJI I DROGOWNICTWA

Wójt Gminy Sztutowo ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze  do spraw inwestycji i drogownictwa  w Urzędzie Gminy  w Sztutowie ul. Gdańska 55, 82- 110 Sztutowo

Nazwa i adres jednostki :

Urząd Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo

Określenie stanowiska: stanowisko urzędnicze

Nazwa stanowiska: stanowisko do spraw inwestycji i drogownictwa

Wymiar czasu pracy – 1/1 etat

Planowany termin zatrudnienia –  01 październik 2022 rok

Zatrudnienie na czas  nieokreślony.

 • Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych : w miesiącu czerwcu 2022r  wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie  Gminy w  Sztutowie , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6%.

Niezbędne wymagania od kandydatów:
 obywatelstwo polskie,
•  pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
•  brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z    oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• nieposzlakowana opinia,
• wykształcenie  średnie lub wyższe preferowane z zakresu z budownictwa, geodezji
• znajomość przepisów prawa: ustawy kodeks postępowania administracyjnego , ustawy o samorządzie gminnym,  ustawa o pracownikach samorządowych , ustawy prawo budowlane , ustawy Prawo zamówień publicznych   
• znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku

Wymagania dodatkowe:
                 •  doświadczenie: praca w jednostkach samorządu terytorialnego na stanowiskach  związanych z budownictwem.
                 • umiejętność pracy w zespole, determinacja w realizacji celów, łatwość nawiązywania  kontaktów, zaangażowanie, umiejętność radzenia sobie ze
                   stresem, kreatywność, dobra organizacja pracy, efektywność i szybkość realizacji powierzonych zadań,  dyspozycyjność.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku .

1. Realizacja inwestycji gminnych oraz zlecanie wykonywania remontów w  obiektach komunalnych.

2. Przeprowadzanie kontroli gwarancyjnych w tym; wykonywanie przez Wykonawców robót poprawkowych.

3. Inicjowanie i nadzór nad opracowywaną dokumentacją techniczno-prawną na zadania inwestycyjne oraz zadania remontowe w zakresie obiektów komunalnych.

4. Zlecanie i rozliczanie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, umowami i stanem  faktycznym.

5. Uzgadnianie własnej i powierzonej infrastruktury technicznej przebiegającej w pasach  drogowych.

 1. Nadzór nad realizacją inwestycji i modernizacji finansowanych z budżetu Gminy.
 2. Przygotowywanie budżetu dla planowanych inwestycji oraz remontów obiektów
  komunalnych od strony rzeczowo- finansowej.

8.Opracowywanie okresowych programów i planów inwestycyjnych oraz
    sporządzanie   sprawozdań z ich wykonania, zlecanie zastępstwa inwestorskiego
    i  przygotowywanie umów w tym zakresie.

 1. Udział w przetargach w zakresie realizowanych inwestycji, modernizacji
  i remontów obiektów komunalnych.
 2. Kontrola bieżąca przebiegu przygotowania i realizacji inwestycji pod kątem

zgodności  zakresu rzeczowego i finansowego z zawartymi umowami.

 1. Weryfikacja kosztów i faktur do uruchamiania ich płatności.
 2. Przygotowywanie materiałów do przetargów na roboty inwestycyjne oraz
  remontów obiektów komunalnych, koordynowanie realizowanych inwestycji
        i remontów.
 3. Kontrola w zakresie utrzymania właściwego stanu technicznego budynków i ich

urządzeń poprzez wykonane przeglądy techniczne budynków. W wypadku braku 
      Zarządcy, realizacja we własnym zakresie tych zadań w gminnych
      nieruchomościach zabudowanych gminnymi budynkami mieszkalnymi
       i   niemieszkalnymi.

 1. Prowadzenie książek obiektów oraz systematyczne ich aktualizowanie.
 2. Opracowywanie planu rozwoju sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gminie.
 3. Sporządzanie i przekazywanie na odpowiednie stanowisko OT – przyjęcie środka trwałego
  po zakończonych inwestycjach oraz likwidacji środka trwałego po jego utylizacji.
 4. Sporządzanie sprawozdań, analiz i planów z zakresu wykonywanych zadań.
 5. Ścisła współpraca ze Skarbnikiem Gminy w zakresie opracowania Wieloletniego
  Planu Finansowego.
 6. Zarządzanie drogami i mostami gminnymi, a w szczególności: prowadzenie
  ewidencji, opracowywanie planów rzeczowo-finansowych remontów kapitalnych
  i bieżących ulic i mostów, opracowywanie niezbędnej do prowadzenia remontów
        dokumentacji techniczno – projektowej, prowadzenie rozliczeń finansowo –
         rzeczowych.
 7. Prowadzenie spraw z zakresu remontów i utrzymania dróg, ulic, placów,
  chodników i obiektów mostowych.
 8. Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg, ulic, placów, chodników
   i obiektów mostowych.
 9. Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i orzekanie o jego
  przywróceniu do stanu pierwotnego oraz naliczanie opłat z tym związanych.
 10. Prowadzenie spraw „małej architektury” tj. place zabaw, skwery itp.,
  24. Prowadzenie spraw z zakresu wydawania decyzji administracyjnych na
  lokalizację zjazdów z dróg gminnych i wewnętrznych.

25.Poświadczanie za zgodność z oryginałem kopi dokumentów przedłożonych przez strony
      na potrzeby prowadzonych postępowań.

 1. Sporządzania sprawozdań, analiz i planów z zakresu wykonywanych zadań.
 2. Przekazywanie na stanowisko Zamówień Publicznych i pozyskiwania środków

zewnętrznych podpisanych przez Wójta umów powyżej 5000 zł celem nadania numeru

umowy i  rejestracji w Centralnej ewidencji umów .

 1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.

29. Realizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz ścisła współpraca w tym
       zakresie ze stanowiskiem ds. zamówień publicznych

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
•  stanowisko przeznaczone dla pracownika administracji biurowej,
•  obsługa komputera oraz urządzeń biurowych,
•  kontakty z klientami zewnętrznymi,

Wymagane dokumenty:
• podpisany własnoręcznie list motywacyjny,
• kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie

 • CV – z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy

   zawodowej i    zajmowanych stanowiskach (własnoręczny podpis),
• kopie świadectw pracy dokumentujących dotychczasowy staż pracy lub zaświadczenie o

   zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia,
• kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
• kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych
• oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
• oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie iż, stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na danym stanowisku
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie lub przesłać na adres Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55, 82- 110 Sztutowo z  dopiskiem „ Oferta pracy na  stanowisko inwestycji i drogownictwa” w terminie   do dnia 12 sierpnia 2022r do  godziny 15.00.

Oferty, które wpłyną po terminie,  nie będą rozpatrywane.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby wstępnie zakwalifikowane jako spełniające w/w wymogi zostaną powiadomieni telefonicznie w ciągu 2 dni od daty posiedzenia, na którym komisja zapozna się ze złożonymi ofertami.

Informacje dodatkowe:

 1. Niniejsze ogłoszenie opublikowane zostanie w BIP Urzędu Gminy w Sztutowie oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sztutowie.
 2. Przed zawarciem umowy o pracę kandydat wyłoniony w drodze naboru przedkłada pracodawcy: zaświadczenie lekarza medycyny pracy potwierdzające fakt przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku, ( skierowanie wystawia pracodawca) .
 3. Złożone w naborze dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.
 4.  Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału „Zapytania o udzielenie informacji o osobie  z Krajowego Rejestru Karnego”
 5. Informacja o wyniku naboru zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie oraz w Biuletynie informacji Publicznej.

Zapraszamy do składania ofert. 

Wójt Gminy Sztutowo – Robert Zieliński

 

Wzory dokumentów:

oswiadczenia_przy_rekrutacji_2_1

klauzula_informacyjna_rodo1

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ

 

                                                                                      

Zoom in Regular Zoom out
Wykaz numerów wewnętrznych Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad Opłata miejscowa Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny Pomorska Unia Światłowodowa WFOŚiGW Przekop Mierzei Mikroporady dla przesiębiorców 

logo PSSE   Polska w liczbach

Pomorskie - przyszłość i rozwój

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"