sie
03

Zapytanie ofertowe: Nadzór w drodze dz. nr 159 w Łaszce

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Sztutowo zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

 1. Przedmiot zamówienia:

Pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania:

Przebudowa (modernizacja) drogi na działce nr 159 w Łaszce.

 1. Warunki wymagane od Wykonawców:

– uprawnienia budowlane lub równoważne im ważne uprawnienia wydane według wcześniejszych przepisów, w specjalności drogowej bez ograniczeń,

– kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do wykonania przedmiotowego zadania,

 • Termin realizacji zamówienia:

Minimum 45 dni od zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych (planowane zawarcie umowy: sierpień/wrzesień 2022) i nie krócej niż do zakończenia wszystkich robót budowlanych (obejmuje także rozliczenie końcowe nadzorowanych robót budowlanych).

 • Kryteria oceny ofert:

– najniższa cena

 1. Osoba uprawniona do kontaktu:

sprawy procedury: Agnieszka Piórko, tel. 55 247 81 51 wew. 608, adres e-mail: apiorko@sztutowo.ug.gov.pl

sprawy merytoryczne: Waldemar Cieśluk, tel. 55 247 81 51 wew. 609, adres e-mail: wciesluk@sztutowo.ug.gov.pl lub Anna Góra, tel. 55 247851, wew. 614, adres e-mail: agora@sztutowo.ug.gov.pl

 1. Ofertę należy przekazać w terminie do dnia: 12.08.2022 r., godzina: 15:00.
 2. Ofertę należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego w zamkniętej kopercie z oznaczeniem, jakiej sprawy dotyczy na adres: Urząd Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo lub przesłać e-mailem na adres: wciesluk@sztutowo.ug.gov.pl – z oznaczeniem w temacie wiadomości: „Oferta na nadzór inwestorski – droga na dz. nr 159 w Łaszce”.
 3. Unieważnienie zapytania ofertowego

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania w każdej chwili, bez podania przyczyny.

 1. Czynności po wyborze oferty najkorzystniejszej, zmierzające do podpisania umowy:
 2. O wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający powiadomi oferentów drogą elektroniczną (poczta e-mail), podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania Wykonawcy, którego ofertę wybrano.
 3. Projekt umowy przygotowuje Zamawiający i przedstawia Wykonawcy do akceptacji.
 4. Załączniki:

1) opis przedmiotu zamówienia

2) wzór oferty Wykonawcy

Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, w oparciu o bilans wszystkich kryteriów oceny ofert. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Gminy Sztutowo do zawarcia umowy.

 

Robert Zieliński – Wójt Gminy Sztutowo

 

Załączniki:

zapytanie ofertowe,

opis przedmiotu zamówienia,

formularzoferty,

mapka

Zoom in Regular Zoom out
Wykaz numerów wewnętrznych Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad Opłata miejscowa Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny Pomorska Unia Światłowodowa WFOŚiGW Przekop Mierzei Mikroporady dla przesiębiorców 

logo PSSE   Polska w liczbach

Pomorskie - przyszłość i rozwój

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"