paź
25

Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej dz. nr 77/20 położona w Sztutowie ul. Wąska

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E
Wójt Gminy Sztutowo ul. Gdańska 55 82-110 Sztutowo ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej  w Sztutowie, Gmina Sztutowo

Położenie
ulica
Numer działki Powierzchnia Obręb Numer Księgi Wieczystej Cena wywoławcza
Netto w zł
Wysokość wadium w zł
Wąska 77/20 0,0648 ha Sztutowo GD2M/00045099/3 162.000 20.000

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy  w Sztutowie ul. Gdańska 55 w pok. nr 1  w dniu  1 grudnia 2022 r.  o godz.  1000 

Zgodnie z  planem zagospodarowania przestrzennego wsi Sztutowo działka nr 77/20 obręb Sztutowo, określona jest symbolem A-4 MN. Teren przeznaczony  pod zabudowę mieszkaniową o niskiej intensywność. Dopuszcza się prowadzenie działalności gospodarczej w granicy swojej działki, polegającej na obsłudze turystyki (wynajem pokoi dla letników, handel i gastronomię). Obowiązuje ograniczenie uciążliwości.

Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze Uchwałą nr XXXVI/384/2022 Rady Gminy Sztutowo z dnia 17 lutego 2022 r.

Opis nieruchomości: Działka gruntowa niezabudowana, nr 77/20 położona  w Sztutowie przy ul. Wąska, pow. 0,0648 ha;  oznaczenie klas gruntów: ŁIII 0,0608 ha, W-ŁIII  0,0040 ha

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu jest własnością Gminy Sztutowo,  nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych
w rozporządzaniu nią. Przez przedmiotowa nieruchomość przebiega sieć kanalizacyjna i wodociągowa. Przebieg sieci uwidoczniony na mapie z uzbrojeniem.

Wadium należy wpłacać przelewem na konto Nr 02 8308 0001 0000 0101 2000 0040   Bank Spółdzielczy w Stegnie w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 25 listopada 2022 r. wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu Gminy.

Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód wpłaty oraz dowód tożsamości,a osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną musi okazać się dodatkowo kompletem dokumentów do jej reprezentowania.

Do ceny nieruchomości gruntowej osiągniętej w przetargu zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług
z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2020 r., 106 ze zmianami).

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.

Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, wadium zostanie zwrócone  bez odsetek  w ciągu trzech dni od daty zamknięcia przetargu, pod warunkiem podania prawidłowego konta na które ma być zwrócone.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości wraz z podatkiem VAT podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, do podpisania aktu notarialnego sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. kwoty  1620 zł.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U 2014 poz. 1490).

Koszt sporządzenia umowy notarialnej i opłaty sądowe ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Sztutowie  telefonicznie nr tel. 55  247-81-51 wew. 614.

Informuje się, że organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie
z uzasadnionej przyczyny do chwili jego rozpoczęcia, informując o tym niezwłocznie w formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń i na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy Sztutowo
www.sztutowo.pl  oraz informując uczestników przetargu. 

 

Wójt Robert Zieliński             

Sztutowo, dnia 25.10.2022 r.

Informacja_rejestr_gruntow 77 20 Sztutowo

Karta A 4 MN dz 77 20 Sztutowo

mapa 77 20 Sztutowo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyciąg z ogłoszenia Wójta Gminy Sztutowo

o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Sztutowie, Gmina Sztutowo

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Sztutowo, oznaczona nr ewidencyjnym 77/20 o powierzchni 0,0648 ha położona w Sztutowie przy ul. Wąskiej, dla której w Sądzie Rejonowym w Malborku – IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim prowadzi księgę wieczystą KW nr GD2M/00045099/3.

 

Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Uchwałą nr XXXVI/384/2022 Rady Gminy Sztutowo z dnia 17 lutego                 2022 r.

 

Opis nieruchomości: Działka gruntowa niezabudowana, nr 77/20 położona  w Sztutowie przy ul. Wąska, pow. 0,0648 ha;  oznaczenie klas gruntów: ŁIII 0,0608 ha, W-ŁIII  0,0040 ha. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu jest własnością Gminy Sztutowo,  nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych                                                w rozporządzaniu nią. Przez przedmiotowa nieruchomość przebiega sieć kanalizacyjna                               i wodociągowa. Przebieg sieci uwidoczniony na mapie z uzbrojeniem.

 

    Zgodnie z  planem zagospodarowania przestrzennego wsi Sztutowo działka nr 77/20 obręb Sztutowo, określona jest symbolem A-4 MN. Teren przeznaczony  pod zabudowę mieszkaniową o niskiej intensywność. Dopuszcza się prowadzenie działalności gospodarczej w granicy swojej działki, polegającej na obsłudze turystyki (wynajem pokoi dla letników, handel i gastronomię). Obowiązuje ograniczenie uciążliwości.

 

 

Cena wywoławcza netto 162.000 zł. Wadium w wysokości 20.000 zł. należy wpłacać przelewem na konto Nr 02 8308 0001 0000 0101 2000 0040   Bank Spółdzielczy w Stegnie w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 25 listopada 2022 r. wymagana

kwota znajdowała się na koncie Urzędu Gminy. Minimalne postąpienie 1620 zł.                                          Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości 23 %.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 1 grudnia 2022 r.  o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55, pok. nr 1.

 

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie oraz opublikowanie na stronie internetowej Gminy Sztutowo www.sztutowo.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sztutowo. Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie  Gminy w Sztutowie, pod nr telefonu 55 247 81 51 wew. 614

 

                                                                                                         

                                                                                                                                 

Wójt Robert Zieliński

 

 

Sztutowo, dnia 25.10.2022 r.

Zoom in Regular Zoom out
Wykaz numerów wewnętrznych Dystrybucja jodku potasu Przebudowa DW501 Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny Opłata miejscowa Baza noclegowa   Pomorska Unia Światłowodowa WFOŚiGW Mikroporady dla przesiębiorców 

logo PSSE   Polska w liczbach

Pomorskie - przyszłość i rozwój

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"