• Piątek, 22 września 2023

  • Imieniny: Tomasza, Maurycego, Joachima

  • Font Icon

Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej dz. nr 77/20 położona w Sztutowie ul. Wąska

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E
Wójt Gminy Sztutowo ul. Gdańska 55 82-110 Sztutowo ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej  w Sztutowie, Gmina Sztutowo

Położenie
ulica
Numer działki Powierzchnia Obręb Numer Księgi Wieczystej Cena wywoławcza
Netto w zł
Wysokość wadium w zł
Wąska 77/20 0,0648 ha Sztutowo GD2M/00045099/3 162.000 20.000

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy  w Sztutowie ul. Gdańska 55 w pok. nr 1  w dniu  1 grudnia 2022 r.  o godz.  1000 

Zgodnie z  planem zagospodarowania przestrzennego wsi Sztutowo działka nr 77/20 obręb Sztutowo, określona jest symbolem A-4 MN. Teren przeznaczony  pod zabudowę mieszkaniową o niskiej intensywność. Dopuszcza się prowadzenie działalności gospodarczej w granicy swojej działki, polegającej na obsłudze turystyki (wynajem pokoi dla letników, handel i gastronomię). Obowiązuje ograniczenie uciążliwości.

Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze Uchwałą nr XXXVI/384/2022 Rady Gminy Sztutowo z dnia 17 lutego 2022 r.

Opis nieruchomości: Działka gruntowa niezabudowana, nr 77/20 położona  w Sztutowie przy ul. Wąska, pow. 0,0648 ha;  oznaczenie klas gruntów: ŁIII 0,0608 ha, W-ŁIII  0,0040 ha

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu jest własnością Gminy Sztutowo,  nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych
w rozporządzaniu nią. Przez przedmiotowa nieruchomość przebiega sieć kanalizacyjna i wodociągowa. Przebieg sieci uwidoczniony na mapie z uzbrojeniem.

Wadium należy wpłacać przelewem na konto Nr 02 8308 0001 0000 0101 2000 0040   Bank Spółdzielczy w Stegnie w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 25 listopada 2022 r. wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu Gminy.

Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód wpłaty oraz dowód tożsamości,a osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną musi okazać się dodatkowo kompletem dokumentów do jej reprezentowania.

Do ceny nieruchomości gruntowej osiągniętej w przetargu zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług
z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2020 r., 106 ze zmianami).

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.

Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, wadium zostanie zwrócone  bez odsetek  w ciągu trzech dni od daty zamknięcia przetargu, pod warunkiem podania prawidłowego konta na które ma być zwrócone.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości wraz z podatkiem VAT podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, do podpisania aktu notarialnego sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. kwoty  1620 zł.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U 2014 poz. 1490).

Koszt sporządzenia umowy notarialnej i opłaty sądowe ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Sztutowie  telefonicznie nr tel. 55  247-81-51 wew. 614.

Informuje się, że organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie
z uzasadnionej przyczyny do chwili jego rozpoczęcia, informując o tym niezwłocznie w formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń i na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy Sztutowo
www.sztutowo.pl  oraz informując uczestników przetargu. 

 

Wójt Robert Zieliński             

Sztutowo, dnia 25.10.2022 r.

Informacja_rejestr_gruntow 77 20 Sztutowo

Karta A 4 MN dz 77 20 Sztutowo

mapa 77 20 Sztutowo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyciąg z ogłoszenia Wójta Gminy Sztutowo

o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Sztutowie, Gmina Sztutowo

 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Sztutowo, oznaczona nr ewidencyjnym 77/20 o powierzchni 0,0648 ha położona w Sztutowie przy ul. Wąskiej, dla której w Sądzie Rejonowym w Malborku – IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim prowadzi księgę wieczystą KW nr GD2M/00045099/3.

 

Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Uchwałą nr XXXVI/384/2022 Rady Gminy Sztutowo z dnia 17 lutego                 2022 r.

 

Opis nieruchomości: Działka gruntowa niezabudowana, nr 77/20 położona  w Sztutowie przy ul. Wąska, pow. 0,0648 ha;  oznaczenie klas gruntów: ŁIII 0,0608 ha, W-ŁIII  0,0040 ha. Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu jest własnością Gminy Sztutowo,  nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych                                                w rozporządzaniu nią. Przez przedmiotowa nieruchomość przebiega sieć kanalizacyjna                               i wodociągowa. Przebieg sieci uwidoczniony na mapie z uzbrojeniem.

 

    Zgodnie z  planem zagospodarowania przestrzennego wsi Sztutowo działka nr 77/20 obręb Sztutowo, określona jest symbolem A-4 MN. Teren przeznaczony  pod zabudowę mieszkaniową o niskiej intensywność. Dopuszcza się prowadzenie działalności gospodarczej w granicy swojej działki, polegającej na obsłudze turystyki (wynajem pokoi dla letników, handel i gastronomię). Obowiązuje ograniczenie uciążliwości.

 

 

Cena wywoławcza netto 162.000 zł. Wadium w wysokości 20.000 zł. należy wpłacać przelewem na konto Nr 02 8308 0001 0000 0101 2000 0040   Bank Spółdzielczy w Stegnie w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 25 listopada 2022 r. wymagana

kwota znajdowała się na koncie Urzędu Gminy. Minimalne postąpienie 1620 zł.                                          Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości 23 %.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 1 grudnia 2022 r.  o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55, pok. nr 1.

 

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie oraz opublikowanie na stronie internetowej Gminy Sztutowo www.sztutowo.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sztutowo. Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie  Gminy w Sztutowie, pod nr telefonu 55 247 81 51 wew. 614

 

                                                                                                         

                                                                                                                                 

Wójt Robert Zieliński

 

 

Sztutowo, dnia 25.10.2022 r.