paź
26

Ogłoszenie Wójta Gminy Sztutowo o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż dz. nr 354/2 w Sztutowie ul. Mierzeja Park

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E
Wójt Gminy Sztutowo ul. Gdańska 55 82-110 Sztutowo ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej  w Sztutowie, Gmina Sztutowo

Położenie ulica Numer działki Powierzchnia Obręb Numer Księgi Wieczystej Cena wywoławcza Netto w zł Wysokość wadium w zł
Mierzeja Park 354/2 0,5287 ha Sztutowo GD2M/00045099/3 2.340.000 200.000

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy  w Sztutowie
ul. Gdańska 55 w pok. Nr 1  w dniu  30 grudnia 2022 r.  o godz.  1000 

Zgodnie z  planem zagospodarowania przestrzennego wsi Sztutowo działka nr 354/2 obręb Sztutowo, określona jest symbolem C-1 M/U. Teren przeznaczony  pod funkcję mieszkaniowo – usługową w zabudowie wielorodzinnej. Dopuszcza się zabudowę apartamentową, usługi w parterach budynków. Obowiązuje ograniczenie uciążliwości.

Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze Uchwały nr XV/156/2020 Rady Gminy Sztutowo z dnia 16 kwietnia 2020 r.

Opis nieruchomości: Działka gruntowa niezabudowana, nr 354/2 położona     w Sztutowie przy ul. Mierzeja Park,

pow. 0,5287 ha;  oznaczenie klas gruntów: ŁIII 0,5219 ha, W-ŁIII  0,0068 ha

 

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu jest własnością Gminy Sztutowo,  nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych
w rozporządzaniu nią. W pobliżu nieruchomości sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna oraz sieć energetyczna. Nieruchomość porośnięta niezinwentaryzowanym drzewostanem.

 

Wadium należy wpłacać przelewem na konto Nr 02 8308 0001 0000 0101 2000 0040   Bank Spółdzielczy w Stegnie w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 27 grudnia 2022 r. wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu Gminy.

 

Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód wpłaty oraz dowód tożsamości, a osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną musi okazać się dodatkowo kompletem dokumentów do jej reprezentowania.

Do ceny nieruchomości gruntowej osiągniętej w przetargu zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług
z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2020 r., 106 ze zmianami).

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.

Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, wadium zostanie zwrócone  bez odsetek  w ciągu trzech dni od daty zamknięcia przetargu, pod warunkiem podania prawidłowego konta na które ma być zwrócone.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości wraz z podatkiem VAT podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, nie stawi się bez usprawiedliwienia
w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, do podpisania aktu notarialnego sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. kwoty  23.400 zł.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U 2014 poz. 1490).

Koszt sporządzenia umowy notarialnej i opłaty sądowe ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Sztutowie  telefonicznie nr tel. 55  247-81-51 wew. 614.

Informuje się, że organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny do chwili jego rozpoczęcia, informując o tym niezwłocznie w formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń i na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy Sztutowo www.sztutowo.pl  oraz informując uczestników przetargu. 

 

Wójt Robert Zieliński             

Sztutowo, dnia 26.10.2022 r.

 

Wyciąg z ogłoszenia Wójta Gminy Sztutowo o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w Sztutowie, Gmina Sztutowo

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Sztutowo, oznaczona nr ewidencyjnym 354/2 o powierzchni 0,5287 ha położona w Sztutowie przy ul. Mierzeja Park, dla której w Sądzie Rejonowym w Malborku – IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim prowadzi księgę wieczystą KW nr GD2M/00045099/3.

Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Uchwałą nr XV/156/2020 Rady Gminy Sztutowo z dnia 16 kwietnia 2020 r.

Opis nieruchomości: Działka gruntowa niezabudowana, nr 354/2 położona  w Sztutowie przy ul. Mierzeja Park,  pow. 0,5287 ha;  oznaczenie klas gruntów: ŁIII 0,5219 ha, W-ŁIII  0,0068 ha

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu jest własnością Gminy Sztutowo,  nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych
w rozporządzaniu nią. W pobliżu nieruchomości sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna oraz sieć energetyczna. Nieruchomość porośnięta niezinwentaryzowanym drzewostanem.

    Zgodnie z  planem zagospodarowania przestrzennego wsi Sztutowo działka nr 354/2 obręb Sztutowo, określona jest symbolem C-1 M/U. Teren przeznaczony  pod funkcję mieszkaniowo – usługową w zabudowie wielorodzinnej. Dopuszcza się zabudowę apartamentową, usługi w parterach budynków. Obowiązuje ograniczenie uciążliwości.

Cena wywoławcza netto 2.340.000 zł. Wadium w wysokości 200.000 zł. należy wpłacać przelewem na konto Nr 02 8308 0001 0000 0101 2000 0040   Bank Spółdzielczy w Stegnie w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 27 grudnia 2022 r. wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu Gminy. Minimalne postąpienie 23.400 zł. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości 23 %.

Przetarg odbędzie się w dniu 30 grudnia 2022 r.  o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55, pok. nr 1.

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie oraz opublikowanie na stronie internetowej Gminy Sztutowo www.sztutowo.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sztutowo. Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie  Gminy w Sztutowie, pod nr telefonu 55 247 81 51 wew. 614

                                                                                                                                 

Wójt Robert Zieliński

Sztutowo, dnia 26.10.2022 r.

Informacja_rejestr_gruntow 354 2 Sztutowo

KARTA TERENU NR C 1 MU

mapa 354 2 Sztutowo

Zoom in Regular Zoom out
Wykaz numerów wewnętrznych Dystrybucja jodku potasu Przebudowa DW501 Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny Opłata miejscowa Baza noclegowa   Pomorska Unia Światłowodowa WFOŚiGW Mikroporady dla przesiębiorców 

logo PSSE   Polska w liczbach

Pomorskie - przyszłość i rozwój

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"