lis
23

Sesja Rady Gminy -30.11.2022

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022r. poz.559 ze zmianami ) zwołuję :
                      XLVII SESJĘ RADY GMINY SZTUTOWO
                        na dzień 30 listopada 2022r na godz.9.00,
                      która odbędzie się w Urzędzie Gminy w Sztutowie
                                   (sala narad – pok. Nr 1 – parter)

Proponowany porządek obrad sesji :
1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Odczytanie porządku obrad.
3. Informacja o sporządzeniu protokołu z obrad sesji Rady Gminy Sztutowo z dnia
27 października 2022r oraz z dnia 10 listopada 2022r.
4. Zgłaszanie wniosków formalnych (interpelacja, zapytanie, wniosek).
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Sztutowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.. Dz. U. z 2022r. poz. 2327 z późn. zm.) na rok 2023.
6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu 1 q żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2023 rok
7. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących kluby dziecięce na terenie Gminy Sztutowo.
8. Podjęcie uchwały w szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sztutowo na lata 2023-2030.
10. Podjęcie uchwały sprawie określenia zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Sztutowo na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych wymianą źródeł ciepła i poprawą efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy na 2022 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sztutowo
na lata 2022-2025.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Sztutowo.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części Gminy Sztutowo.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części wsi Sztutowo.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kobyla Kępa.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Sztutowo obejmujący teren przyplażowy oraz teren przylegający do Muzeum Stutthof.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kąty Rybackie, miejscowość Skowronki i teren Przekopu Mierzei Wiślanej.
19. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie pomiędzy sesjami.
20. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie pomiędzy sesjami.
21. Zakończenie obrad.

 

                                         Przewodniczący Rady Gminy 
                                                 dr Marcin Owsiński

Materiały:

punkt 5 – projekt uchwały – organizacje pozarządowe

punkt 6 – projekt uchwały cena żyta

punkt 7 – projekt uchwały – dotacja kluby dziecięce 

punkt 8 – projekt uchwały -usługi opiekuńcze

punkt 9 – projekt uchwały strateguia

punkt 10 projekt uchwały ciepłe mieszkanie

punkt 11 – projekt uchwały zmiana w budżecie

punkt 12 – projekt ucyhwały WPF

punkt 13 – projekt uchwały plan częś wsi i Sztutowoo9

punkt 14 – rojekt uchwały południiowa część Gminy Sztutowo

 

 

punkt 15 – projekt uchwały zachodnia część gminy Sztutowo

punkt 16- projekt uchwały Kobyla Kępa

punkt 17 – projekt uchwały teren przyplażowy i Muzeum 

punkt 18- projekt uchwały – przekop 

Zoom in Regular Zoom out
Wykaz numerów wewnętrznych Dystrybucja jodku potasu Przebudowa DW501 Deklaracja dostępności   RODO   Transmisje obrad Harmonogram wywozu odpadów Wzory dokumentow e-mapa webEWID   WFOŚiGW Kamery OnLine

Karta Dużej Rodziny Opłata miejscowa Baza noclegowa   Pomorska Unia Światłowodowa WFOŚiGW Mikroporady dla przesiębiorców 

logo PSSE   Polska w liczbach

Pomorskie - przyszłość i rozwój

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"