Lut
03

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT DOT. ORGANIZACJI CYKLU IMPREZ SPORTOWO – REKREACYJNYCH W GMINIE SZTUTOWO W SEZONIE LETNIM 2014

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Sztutowo

z dnia 3.02.2014 r.

 

DOTYCZY: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT DOT. ORGANIZACJI CYKLU IMPREZ SPORTOWO – REKREACYJNYCH W GMINIE SZTUTOWO W SEZONIE LETNIM 2014

Przedmiot zamówienia:
organizacja cyklu imprez sportowo – rekreacyjnych w Gminie Sztutowo w sezonie letnim 2014

Zamówienie obejmuje:
1. przygotowanie boisk do rozegrania zawodów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
2. obsługę sędziowską i spikerska oraz medyczną,
3. przygotowanie i obsługę biura zawodów,
4. promocję imprez w prasie lokalnej, na plakatach oraz w internecie,
5. zapewnienie jednolitych koszulek dla drużyn na czas rozgrywania zawodów,
6. przeprowadzenie zawodów zgodnie z przedstawionym kalendarzem imprez,
7. stałe udostępnianie boisk sportowych dla osób wypoczywających na plażach w Sztutowie i Kątach Rybackich w godz. 10.00-17.00,
8. ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej boisk sportowych,
9. ponoszenie opłat z tytułu odtwarzania utworów muzycznych,
10. zagwarantowanie odpowiedniej ilości pracowników do obsługi, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia profesjonalnej opieki medycznej oraz spikerskiej,
11. stałe dbanie o czystość i porządek na terenie boisk oraz na terenach bezpośrednio do nich przyległych,
I. Zamawiający
Wójt Gminy Sztutowo, 82-110 Sztutowo, ul. Gdańska 55,
www.sztutowo.ug.gov.pl, info@sztutowo.ug.gov.pl ,
kontakt: Anna Góra, wew. 32.

II. Miejsce oraz termin składania ofert
Oferty w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Organizacja cyklu imprez sportowo-rekreacyjnych w Gminie Sztutowo w 2014 r.”, należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Sztutowie do dnia 14.02.2014 r. do godziny 15:00. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 14.03.2014 r.
III. Oferta powinna zawierać:
– proponowany kalendarz imprez,
– proponowane rozwiązania techniczne oraz promocyjne organizacji imprez,
– kalkulację zadania, wraz z podaniem łącznej ceny brutto za całość realizacji zadania,
– referencje, potwierdzające posiadane doświadczenie w organizacji tego typu imprez,
– w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą – odpis zaświadczenia o wpisie działalności gospodarczej.
IV. Cena oferty – jej wybór
Oferty będą oceniane według kryterium cena- 70% oraz doświadczenie oferenta w realizacji podobnych zamówień- 30%.

V. Ogłoszenia wyników
Oferent którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza poinformowany zostanie telefonicznie lub pisemnie w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyny.
Wójt
Stanisław Kochanowski
/podpis nieczytelny/

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Dyżury aptek 2020   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"