Lut
19

Zaproszenie do składania ofert

W związku z realizacją projektu  „Baltic Amber Coast. Development of crossborder area through building up and modernization of tourism infrastructure” współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013,   Gmina Sztutowo zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zaprojektowania i wykonania strony internetowej ww. projektu.

I. Przedmiot zamówienia:

 

Usługa dotyczy zaprojektowania i wykonania strony internetowej projektu z uwzględnieniem następujących założeń:

– celem głównym strony będzie promocja i upowszechnianie działań podejmowanych w ramach projektu „Baltic Amber Coast. Development of crossborder area through building up and modernization of tourism infrastructure” współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013,

– strona internetowa zostanie przygotowana w 4 wersjach językowych, tj. w jęz.: polskim, angielskim, rosyjskim i niemieckim na następujących subdomenach:  uk, ru, de,

– strona wykonana w systemie CMS przyjazna dla aktualizacji i pozycjonowania
silnik strony może być na skrypcie otwartym typu Jomla lub autorskim,

– strona będzie prawidłowo i funkcjonalnie wyświetlać się  na urządzeniach mobilnych (telefony komórkowe, tablety),

– strona internetowa będzie funkcjonować co najmniej 2 lata po zakończeniu realizacji projektu,

– administratorem strony internetowej projektu będzie Gmina Sztutowo,

– strona internetowa ma być  spójna z systemem identyfikacji wizualnej projektu,

– strona internetowa będzie oznaczona logotypami Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013 oraz Unii Europejskiej oraz opatrzona informacją o źródle dofinansowania zgodnie z zasadami wizualizacji i promocji Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa – Polska – Rosja 2007-2013,

– strona ma mieć możliwość monitorowania:analizowania ruchu na stronie,  mierzenie liczby odsłon,  kolejności czytanych informacji, statystyki itd.,

– na stronie internetowej zostaną zamieszczone informacje o partnerach projektu i produktach turystycznych wypracowanych podczas trwania projektu,

–  strona internetowa będzie spełniać kryteria  informacyjno-edukacyjne.

 

 

II. Zamawiający:

Gmina Sztutowo, 82-110 Sztutowo, ul. Gdańska 55,
www.sztutowo.pl, info@sztutowo.ug.gov.pl ,
kontakt: podinspektor Błażej Bączek, koordynator.sztutowo@gmail.com
Pn-Pt – w godz. od 7.30-15.30 , tel. 601 206 555

 

III. Termin realizacji:

termin wykonania zamówienia:  do 14 kwietnia 2014 r

 

IV. Miejsce oraz termin składania ofert
Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego – sekretariat, w terminie:
do 27 lutego  2014 do godz. 15.00
Na adres: Urząd Gminy w Sztutowie,

ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo (Sekretariat)
– z dopiskiem „Strona internetowa” ,

V. Cena oferty – jej wybór
1. W ofercie należy podać łączny koszt brutto stworzenia strony internetowej.

2. Oferty będą oceniane według kryterium cena- 60% oraz jakość dotychczas wykonanych stron i doświadczenie oferenta w realizacji podobnych zamówień- 40%.

VI. Ogłoszenia wyników
Oferent którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza poinformowany zostanie telefonicznie lub pisemnie(e-mailem) w terminie 7 dni od daty zakończenia naboru ofert.

VII. Załączniki
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

VIII. Inne informacje
Do oferty należy dołączyć portfolio oferenta, minimum 5 wykonanych  projektów stron internetowych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia bez podania przyczyny.
 

 

 

 

                                                                                                                        Zał. 1

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

  1. 1.     Dane dotyczące oferenta:

 

Imię i nazwisko/nazwa firmy: ___________________________________

 

Adres: ___________________________________

nr telefonu:  _______________________________

adres e-mail: ______________________________

 

  1. 2.     Szczegóły oferty:

 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, tj. zaprojektowanie i wykonanie strony internetowej projektu zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za cenę brutto: _____________ zł (słownie: ___________________________________________ złotych _____/100).

 

 X   Oświadczam, że posiadam kwalifikacje, doświadczenie, wiedzę i umiejętności niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

 

X    Oświadczam, że zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

 

 

Data złożenia oferty                                                                                        Podpis oferenta

 

 

……………………………                                                                        …………………………………….

     

 

 

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Dyżury aptek 2020   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"