Cze
17

O G Ł O S Z E N I E

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) zwołuję:

XXXV SESJĘ RADY GMINY SZTUTOWO

na dzień 25 czerwca 2014 r. na godz. 10.00

w Urzędzie Gminy w Sztutowie

(sala narad pok. Nr 1 – parter)

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zapytania i wolne wnioski.
 4. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sztutowo.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Sztutowo do Pętli Żuławskiej Spółki z ograniczona odpowiedzialnością
  z siedzibą w Elblągu i wniesienie przez Gminę Sztutowo do tej spółki środków finansowych oraz upoważnienia Wójta Gminy Sztutowo do złożenia w imieniu Gminy Sztutowo oświadczenia o objęciu udziałów w kapitale zakładowym Pętli Żuławskiej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Elblągu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kobyla Kępa na lata 2014 – 2021.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr III/21/2002 Rady Gminy Sztutowo z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie przekształcenia organizacyjnego Biblioteki Publicznej Gminy Sztutowo.
 10.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sztutowo na lata 2014 – 2017.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Gminy na 2014 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sztutowo.
 13. Udzielenie odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski oraz informacja Wójta Gminy na temat działalności w okresie pomiędzy sesjami.
 14.  Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Gminy  Sztutowo

      Bogdan Pniewski

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Dyżury aptek 2020   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"