Sty
23

Nieruchomości na sprzedaż

Gmina Sztutowo zaprasza do zakupu:

– nieruchomości położonej w Kątach Rybackich –  działka nr 780; pow. 1,0905 ha; teren przeznaczony pod funkcję turystyczno – wypoczynkową, ośrodek wypoczynkowy, pensjonat hotel

– nieruchomości położonej w Sztutowie – działka nr 760/15; pow. 0,1207 ha; teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową o niskiej intensywności. Dopuszcza się prowadzenie działalności gospodarczej w granicy swojej działki, polegającej na obsłudze turystyki (wynajmie pokoi dla letników, handel, gastronomia, itp.

W rozwinięciu – ogłoszenia o przetargach

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

Wójt Gminy Sztutowo ul. Gdańska 55 82-110 Sztutowo ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej  w Kątach Rybackich

Położenie

ulica

Numer działki Powierzchnia Obręb Numer Księgi Wieczystej Cena wywoławcza

netto

Wysokość wadium
Rybacka

780

 1,0905 ha Kąty Rybackie GD2M/00048165/8

1.755.480

175.548-

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy  w Sztutowie
ul. Gdańska 55  w pok. nr 1 w dniu 24 marca 2015 r. o godz. 11.00

 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Kąty Rybackie uchwalonym Uchwałą Nr XL/359/2010 Rady Gminy Sztutowo działka nr 780 oznaczona jest symbolem 50UT z przeznaczeniem pod funkcję turystyczno – wypoczynkową, ośrodek wypoczynkowy, pensjonat, hotel.

Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Uchwałą Nr XXXII/318/2014 Rady Gminy Sztutowo                          z dnia 27 marca 2014 r.

Opis nieruchomości: Działka gruntowa niezabudowana nr 780 położona w Kątach Rybackich przy drodze wojewódzkiej nr 501 relacji  Mikoszewo –  Krynica Morska
z pięknym widokiem na Zalew Wiślany. Działka jest nieuzbrojona – w pobliżu znajduje się sieć wodociągowa i kanalizacyjna oraz sieć energetyczna
i telekomunikacyjna.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu jest własnością Gminy Sztutowo,  nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych
w rozporządzaniu nią.

Wadium należy wnosić w pieniądzu przelewem na konto Nr 02 8308 0001 0000 0101 2000 0040   Bank Spółdzielczy w Stegnie w takim terminie, aby najpóźniej
w dniu 19 marca 2015 r.   wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu Gminy.

Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód wpłaty oraz dowód tożsamości, a osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną musi okazać się dodatkowo kompletem dokumentów do jej reprezentowania.

Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą „o podatku od towarów
i usług” z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 54 poz. 535 ze zmianami).

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, wadium zostanie zwrócone  bez odsetek  w ciągu trzech dni od daty zamknięcia przetargu pod warunkiem podania prawidłowego konta na które ma być zwrócone.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości wraz z podatkiem VAT podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, do podpisania aktu notarialnego sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej tj.  kwoty 17.600,-.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j Dz. U.2014 poz.1490).

Koszt sporządzenia umowy notarialnej i opłaty sądowej ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Sztutowie pokój nr 15 lub telefonicznie nr tel. 55 247-81-52 wew. 32.

 

Informuje się, że organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie
z uzasadnionej przyczyny do chwili jego rozpoczęcia, informując o tym niezwłocznie w formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń i na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy Sztutowo WWW.sztutowo.pl  oraz informując uczestników przetargu. 

Wójt

Stanisław Kochanowski

/podpis nieczytelny/

Sztutowo, dnia 23.01.2015 r.

***************************************************************************************************************************

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

Wójt Gminy Sztutowo ul. Gdańska 55 82-110 Sztutowo ogłasza
trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej  w Sztutowie

Położenie

ulica

Numer działki Powierzchnia Obręb Numer Księgi Wieczystej Cena wywoławcza

netto

Wysokość wadium
Obozowa

760/15

0,1207 ha Sztutowo GD2M/00045099/3

173.498-

8.680-

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy  w Sztutowie
ul. Gdańska 55 w pok. Nr 1  w dniu  23 lutego 2015 r.  o godz.  1100  .

Zgodnie z  planem zagospodarowania przestrzennego wsi Sztutowo  teren ten przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową o niskiej intensywności.   Dopuszcza się prowadzenie działalności gospodarczej w granicy swojej działki polegającej na obsłudze turystyki (wynajem pokoi dla letników, handel, gastronomia, itp.). Obowiązuje ograniczenie uciążliwości.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu jest własnością Gminy Sztutowo ,  nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych
w rozporządzaniu nią.

Wadium należy wpłacać przelewem na konto Nr 02 8308 0001 0000 0101 2000 0040   Bank Spółdzielczy w Stegnie w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 18 lutego 2015 r. wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu Gminy.

Osoba uczestnicząca w przetargu musi okazać dowód wpłaty oraz dowód tożsamości,
a osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną musi okazać się dodatkowo kompletem dokumentów do jej reprezentowania.

Do ceny nieruchomości gruntowej osiągniętej w przetargu zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą „o podatku od towarów i usług”
z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 54 poz. 535 ze zmianami).

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.

Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, wadium zostanie zwrócone  bez odsetek  w ciągu trzech dni od daty zamknięcia przetargu, pod warunkiem podania prawidłowego konta na które ma być zwrócone.

Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości wraz z podatkiem VAT podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, nie stawi się bez usprawiedliwienia
w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, do podpisania aktu notarialnego sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega wówczas zwrotowi.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. kwoty  1.735,00 zł.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U 2014 poz. 1490).

Koszt sporządzenia umowy notarialnej i opłaty sądowe ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Sztutowie pokój nr 15 lub telefonicznie nr tel. 55  247-81-52 wew. 32.

Informuje się, że organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie
z uzasadnionej przyczyny do chwili jego rozpoczęcia, informując o tym niezwłocznie w formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń i na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy Sztutowo WWW.sztutowo.pl  oraz informując uczestników przetargu. 

 

Wójt

Stanisław Kochanowski

/podpis nieczytelny/

Sztutowo, dnia 23.01.2015 r.

RODO   Transmisje obrad   Gazeta Wczasowicza   Opłata miejscowa   Baza noclegowa   Harmonogram wywozu odpadów   Wzory dokumentow   e-mapa   webEWID   WFOŚiGW   Pomorska Unia Światłowodowa   Kamery OnLine

Zoom in Regular Zoom out

Karta Dużej Rodziny   Handel w niedziele 2020    WFOŚiGW   Przekop Mierzei   Mikroporady dla przesiębiorców  

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"